آیا افرادی که تبعه ترکیه هستند و یا از تابعیت ترکیه خارج شده اند، جهت بورسیه تحصیلی ترکیه می توانند درخواست نمایند؟

Embed
اتباع جمهوری ترکیه وکسانی که به هر دلیل تابعیت ترک خود را از دست داده اند، برای بورسیه تحصیلی ترکیه نمی توانند درخواست ارائه دهند.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link