انتخاب رشته تحصیلی

ENGLISHالعربيةРусский

معیارهای جستجو

-

مقطع تحصیلی مورد نظر

گروه آموزشی

شهر

دانشگاه

گروه

فهرست نتایج بر اساس معیارهای جستجو

NOنوع دانشگاهشهردانشگاهدانشکدهگروهزبان تحصیلشهریه سالیانه هر رشته در دانشکدهدوره آمادگی زبان انگلیسیشرایط گذراندن دوره آمادگی زبان انگلیسیشهریه سالانه دوره آمادگی زبان انگلیسی دوره آمادگی زبان ترکیشرایط گذراندن دوره آمادگی زبان ترکیشهریه سالیانه هر رشته در دانشکدهشرایط و مدارک مورد نیازبرای درخواست پذیرشتاریخ درخواست پذیرش سال 2018آدرس درخواست پذیرش آنلاینعنوان کسب شده بعد از فارغ التحصیلیامکانات اسکانهزینه سالیانه اسکانامکانات بورسیه تحصیلیظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی با بورسیه کامل تحصیلی ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی با پرداخت هزینه تحصیلیتعداد دانشجویان خارجی موجود در این رشتهمخارج ماهیانه به جز هزینه اسکان
1دانشگاه خصوصیمرسيندانشگاه چاغدانشکده فنی- ادبیاتدبیری زبان انگلیسیترکی27950 لیرموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید27950 لیرموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنیدبا ما در ارتباط جهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019---خوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدموجود نمی با0100700 لیر
2دانشگاه خصوصیمرسيندانشگاه چاغدانشکده فنی- ادبیاتروانشناسیانگلیسی 27950 لیرموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید27950 لیرموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019---خوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدموجود نمی با0100700 لیر
3دانشگاه خصوصیمرسيندانشگاه چاغدانشکده فنی- ادبیاتزبان و ادبیات ترکیترکی27950 لیرموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید27950 لیرموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنیدبا ما در ارتباط جهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019---خوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدموجود نمی با0100700 لیر
4دانشگاه خصوصیمرسيندانشگاه چاغدانشکده حقوقحقوق70% ترکی-30% انگلیسی27950 لیرموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید27950 لیرموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنیدبا ما در ارتباط جهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019---خوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدموجود نمی با0100700 لیر
5دانشگاه خصوصیمرسيندانشگاه چاغدانشکده اقتصاد و علوم اداریبانکداری و امور مالی بین المللیانگلیسی 27950 لیرموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید27950 لیرموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019---خوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدموجود نمی با0100700 لیر
6دانشگاه خصوصیمرسيندانشگاه چاغدانشکده اقتصاد و علوم اداریروابط بین المللانگلیسی 27950 لیرموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید27950 لیرموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019---خوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدموجود نمی با0100700 لیر
7دانشگاه خصوصیمرسيندانشگاه چاغدانشکده اقتصاد و علوم اداریمدیریت بین المللیانگلیسی 27950 لیرموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید27950 لیرموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019---خوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدموجود نمی با0100700 لیر
8دانشگاه خصوصیمرسيندانشگاه چاغدانشکده اقتصاد و علوم اداریتجارت و حمل و نقل بین المللی انگلیسی 27950 لیرموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید27950 لیرموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019---خوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدموجود نمی با0100700 لیر
9دانشگاه خصوصیازمیردانشگاه یاشاردانشکده حقوقحقوق70% ترکی-30% انگلیسی9500 دلارموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارموجود است جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019آدرس سایتخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید01001000 لیر
10دانشگاه خصوصیازمیردانشگاه یاشاردانشکده علوم ارتباطات طراحی ارتباطات تصویریانگلیسی9500 دلارموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارموجود نیست جهت اطلاع کلیک کنیدموجود نیستجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019آدرس سایتخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0201000 لیر
11دانشگاه خصوصیازمیردانشگاه یاشاردانشکده علوم ارتباطات روابط عمومیانگلیسی9500 دلارموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارموجود است جهت اطلاع کلیک کنیدموجود نیستجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019آدرس سایتخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0201000 لیر
12دانشگاه خصوصیازمیردانشگاه یاشاردانشکده علوم ارتباطات رادیو، تلویزیون و سینماانگلیسی9500 دلارموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارموجود نیست جهت اطلاع کلیک کنیدموجود نیستجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019آدرس سایتخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0201000 لیر
13دانشگاه خصوصیازمیردانشگاه یاشاردانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعیزبان و ادبیات انگلیسیانگلیسی9500 دلارموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارموجود است جهت اطلاع کلیک کنیدموجود نیستجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019آدرس سایتخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0201000 لیر
14دانشگاه خصوصیازمیردانشگاه یاشاردانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی مترجمی شفاهی و کتبی انگلیسی9500 دلارموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارموجود نیست جهت اطلاع کلیک کنیدموجود نیستجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019آدرس سایتخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0201000 لیر
15دانشگاه خصوصیازمیردانشگاه یاشاردانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعیروانشناسیانگلیسی9500 دلارموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارموجود است جهت اطلاع کلیک کنیدموجود نیستجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019آدرس سایتخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0901000 لیر
16دانشگاه خصوصیازمیردانشگاه یاشاردانشکده مدیریتاقتصادانگلیسی9500 دلارموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارموجود نیست جهت اطلاع کلیک کنیدموجود نیستجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019آدرس سایتخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0201000 لیر
17دانشگاه خصوصیازمیردانشگاه یاشاردانشکده مدیریتمدیریتانگلیسی9500 دلارموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارموجود است جهت اطلاع کلیک کنیدموجود نیستجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019آدرس سایتخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0401000 لیر
18دانشگاه خصوصیازمیردانشگاه یاشاردانشکده مدیریتمديريت حمل و نقل بين المللانگلیسی9500 دلارموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارموجود نیست جهت اطلاع کلیک کنیدموجود نیستجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019آدرس سایتخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0401000 لیر
19دانشگاه خصوصیازمیردانشگاه یاشاردانشکده مدیریتتجارت بین المللیانگلیسی9500 دلارموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارموجود است جهت اطلاع کلیک کنیدموجود نیستجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019آدرس سایتخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0601000 لیر
20دانشگاه خصوصیازمیردانشگاه یاشاردانشکده مدیریتمدیریت گردشگریانگلیسی9500 دلارموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارموجود نیست جهت اطلاع کلیک کنیدموجود نیستجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019آدرس سایتخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0201000 لیر
21دانشگاه خصوصیازمیردانشگاه یاشاردانشکده مدیریتروابط بین المللانگلیسی9500 دلارموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارموجود است جهت اطلاع کلیک کنیدموجود نیستجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019آدرس سایتخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0501000 لیر
22دانشگاه خصوصیازمیردانشگاه یاشاردانشکده معماریمعماری داخلی و طراحی محیط زیستانگلیسی9500 دلارموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارموجود نیست جهت اطلاع کلیک کنیدموجود نیستجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019آدرس سایتخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0601000 لیر
23دانشگاه خصوصیازمیردانشگاه یاشاردانشکده معماریمعماریانگلیسی9500 دلارموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارموجود است جهت اطلاع کلیک کنیدموجود نیستجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019آدرس سایتخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0601000 لیر
24دانشگاه خصوصیازمیردانشگاه یاشاردانشکده معماریمهندسی کامپیوترانگلیسی9500 دلارموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارموجود نیست جهت اطلاع کلیک کنیدموجود نیستجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019آدرس سایتخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0401000 لیر
25دانشگاه خصوصیازمیردانشگاه یاشاردانشکده مهندسیمهندسی الکتریک- الکترونیکانگلیسی9500 دلارموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارموجود است جهت اطلاع کلیک کنیدموجود نیستجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019آدرس سایتخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0401000 لیر
26دانشگاه خصوصیازمیردانشگاه یاشاردانشکده مهندسیمهندسی صنایعانگلیسی9500 دلارموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارموجود نیست جهت اطلاع کلیک کنیدموجود نیستجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019آدرس سایتخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0401000 لیر
27دانشگاه خصوصیازمیردانشگاه یاشاردانشکده مهندسی مهندسی سیستم های انرژی انگلیسی9500 دلارموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارموجود است جهت اطلاع کلیک کنیدموجود نیستجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019آدرس سایتخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0201000 لیر
28دانشگاه خصوصیازمیردانشگاه یاشاردانشکده مهندسیمهندسی نرم افزارانگلیسی9500 دلارموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارموجود نیست جهت اطلاع کلیک کنیدموجود نیستجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019آدرس سایتخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0401000 لیر
29دانشگاه خصوصیازمیردانشگاه یاشاردانشکده هنر و طراحی طراحی فیلم70% ترکی-30% انگلیسی9500 دلارموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارموجود است جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019آدرس سایتخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0201000 لیر
30دانشگاه خصوصیازمیردانشگاه یاشاردانشکده هنر و طراحی طراحی صنعتی70% ترکی-30% انگلیسی9500 دلارموجود است (اجباری)جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارموجود نیست جهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارجهت اطلاع کلیک کنیدفوریه - مارس - آوریل 2019آدرس سایتخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0201000 لیر
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • ...
 • 50
 • >>>

ارسال پیام

 • Facebook Link
 • Twitter Link
 • VK Link
 • Telegram Link
 • Instagram Link