جستجو برای برنامه های آموزشی / بخش های آموزشی

ENGLISHالعربيةРусский

نوع دانشگاه

سطح تحصیلی موردعلاقه شما

در کجا تمایل به تحصیل دارید ؟

شهر

دانشگاه

رشته /گروه

فهرست
نتایج بر اساس
معیارهای شما

رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی
1دندان پزشکیدانشکده دندان پزشکیدانشگاه آتاتورکدانشگاه دولتیارضروم11.000 لیرترکیاطلاعات بیشتر
1رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

دندان پزشکیدانشکده دندان پزشکیدانشگاه آتاتورکدانشگاه دولتیارضروم11.000 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیشرایط درخواست برای سال ۲۰۲۱لینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود نمی باشدموجود می باشدژوئن-ژوئیه-اوت 2021لینک10پست الکترونیکی این لیست
2 داروسازیدانشکده داروسازیدانشگاه آتاتورکدانشگاه دولتیارضروم11.000 لیرترکی اطلاعات بیشتر
2رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

داروسازیدانشکده داروسازیدانشگاه آتاتورکدانشگاه دولتیارضروم11.000 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیشرایط درخواست برای سال ۲۰۲۱لینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود نمی باشدموجود می باشدژوئن-ژوئیه-اوت 2021لینک10پست الکترونیکی این لیست
3ادبیات و لهجه های معاصر زبان ترکیدانشکده ادبیاتدانشگاه آتاتورکدانشگاه دولتیارضروم3700 لیرترکی اطلاعات بیشتر
3رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

ادبیات و لهجه های معاصر زبان ترکیدانشکده ادبیاتدانشگاه آتاتورکدانشگاه دولتیارضروم3700 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیشرایط درخواست برای سال ۲۰۲۱لینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود نمی باشدموجود می باشدژوئن-ژوئیه-اوت 2021لینک8پست الکترونیکی این لیست
4زبان و ادبیات انگلیسیدانشکده ادبیاتدانشگاه آتاتورکدانشگاه دولتیارضروم3700 لیرانگلیسیاطلاعات بیشتر
4رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

زبان و ادبیات انگلیسیدانشکده ادبیاتدانشگاه آتاتورکدانشگاه دولتیارضروم3700 لیرانگلیسی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیشرایط درخواست برای سال ۲۰۲۱لینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود است ( اجباری)موجود نمی باشدژوئن-ژوئیه-اوت 2021لینک7پست الکترونیکی این لیست
5زبان و ادبیات فارسیدانشکده ادبیاتدانشگاه آتاتورکدانشگاه دولتیارضروم3700 لیرترکی اطلاعات بیشتر
5رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

زبان و ادبیات فارسیدانشکده ادبیاتدانشگاه آتاتورکدانشگاه دولتیارضروم3700 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیشرایط درخواست برای سال ۲۰۲۱لینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود می باشد (إجباری) موجود نمی باشدژوئن-ژوئیه-اوت 2021لینک5پست الکترونیکی این لیست
6زبان و ادبیات آلمانیدانشکده ادبیاتدانشگاه آتاتورکدانشگاه دولتیارضروم3700 لیرترکیاطلاعات بیشتر
6رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

زبان و ادبیات آلمانیدانشکده ادبیاتدانشگاه آتاتورکدانشگاه دولتیارضروم3700 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیشرایط درخواست برای سال ۲۰۲۱لینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود است ( اجباری)موجود نمی باشدژوئن-ژوئیه-اوت 2021لینک8پست الکترونیکی این لیست
7جغرافیا دانشکده ادبیاتدانشگاه آتاتورکدانشگاه دولتیارضروم3700 لیرترکیاطلاعات بیشتر
7رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

جغرافیا دانشکده ادبیاتدانشگاه آتاتورکدانشگاه دولتیارضروم3700 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیشرایط درخواست برای سال ۲۰۲۱لینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود نمی باشدموجود می باشدژوئن-ژوئیه-اوت 2021لینک5پست الکترونیکی این لیست
8مدیریت اطلاعات و مدارکدانشکده ادبیاتدانشگاه آتاتورکدانشگاه دولتیارضروم3700 لیرترکی اطلاعات بیشتر
8رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

مدیریت اطلاعات و مدارکدانشکده ادبیاتدانشگاه آتاتورکدانشگاه دولتیارضروم3700 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیشرایط درخواست برای سال ۲۰۲۱لینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود نمی باشدموجود می باشدژوئن-ژوئیه-اوت 2021لینک6پست الکترونیکی این لیست
9باستان شناسیدانشکده ادبیاتدانشگاه آتاتورکدانشگاه دولتیارضروم3700 لیرترکیاطلاعات بیشتر
9رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

باستان شناسیدانشکده ادبیاتدانشگاه آتاتورکدانشگاه دولتیارضروم3700 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیشرایط درخواست برای سال ۲۰۲۱لینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود نمی باشدموجود می باشدژوئن-ژوئیه-اوت 2021لینک5پست الکترونیکی این لیست
10زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیاتدانشگاه آتاتورکدانشگاه دولتیارضروم3700 لیرترکی اطلاعات بیشتر
10رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیاتدانشگاه آتاتورکدانشگاه دولتیارضروم3700 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیشرایط درخواست برای سال ۲۰۲۱لینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود می باشد(إجباری) موجود نمی باشدژوئن-ژوئیه-اوت 2021لینک6پست الکترونیکی این لیست

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link