انتخاب رشته تحصیلی

ENGLISHالعربيةРусский

معیارهای جستجو

-

مقطع تحصیلی مورد نظر

گروه آموزشی

شهر

دانشگاه

گروه

فهرست نتایج بر اساس معیارهای جستجو

NOنوع دانشگاهشهردانشگاهدانشکدهگروهزبان تحصیلدوره آمادگی زبان انگلیسیشرایط گذراندن دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیشرایط گذراندن دوره آمادگی زبان ترکیشهریه سالیانه هر رشته در دانشکدهشهریه سالانه دوره آمادگی زبان انگلیسی شرایط و مدارک مورد نیازبرای درخواست پذیرشتاریخ درخواست پذیرش سال 2018آدرس درخواست پذیرش آنلاینعنوان کسب شده بعد از فارغ التحصیلیامکانات اسکانهزینه سالیانه اسکانامکانات بورسیه تحصیلیظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی با بورسیه کامل تحصیلی ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی با پرداخت هزینه تحصیلیتعداد دانشجویان خارجی موجود در این رشتهمخارج ماهیانه به جز هزینه اسکان
1دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده مهندسیرشته مهندسی مکانیک70% ترکی-30% انگلیسیموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید340 دلار410 دلار جهت اطلاع کلیک کنید2 اسفند 1396 تا 31 خرداد1397---مهندسی مکانیکخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید72342390 دلار
2دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده دندان پزشکیرشته دندان پزشکیترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید515 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتدندان پزشکیخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید01050160 دلار
3دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده دندان پزشکیرشته داروسازیترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید515 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتداروسازخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید01050160 دلار
4دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده ادبیاترشته ادبیات و لهجه های ترکی معاصرترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید285 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتزبان شناسی ترکیخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید028160 دلار
5دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده ادبیاترشته زبان و ادبیات روسیروسیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدفایل (PDF 7) موجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید285 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتزبان شناس، مترجم، نویسنده، مشاور، ویرایشگرخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید028160 دلار
6دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده ادبیاترشته جامعه شناسیترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید285 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتجامعه شناسخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید014160 دلار
7دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده فنیرشته زیست شناسیترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید285 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتزیست شناسخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید028160 دلار
8دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده فنیرشته فیزیکترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید285 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتفیزیکدانخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0728160 دلار
9دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده فنیرشته شیمیترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید285 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتشیمی دانخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0728160 دلار
10دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده فنیرشته ریاضیترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید285 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتریاضی دانخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید020100160 دلار
11دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده فنیرشته زیست شناسی سلولی و مولکولی ژنتیکترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید285 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتزیست شناسخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0520160 دلار
12دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی رشته اقتصاد کار و روابط صنعتیترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید315 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتبازرس، کارشناس کسب وکارخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0520160 دلار
13دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانیرشته اقتصاد سنجیترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید315 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتاقتصادسنجخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0520160 دلار
14دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانیرشته اقتصادترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید315 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتاقتصاددانخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0520160 دلار
15دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانیرشته مدیریتترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید315 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتکارشناس مدیریتخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0520160 دلار
16دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانیرشته مدیریت دولتیترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید315 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتشهردار، کارشناس اداری، کارشناس، بازرس، مشاور، دستیار کمیسر، کمیسر خوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0520160 دلار
17دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانیرشته روابط بین المللترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید315 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتکارشناس، بازرس، دیپلماتخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0520160 دلار
18دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانیرشته تجارت و حمل و نقل بین المللی ترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید315 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتکارشناس صادرات- واردات، کارمند تجارت بین الملل، کارشناس خریدو تدارکات، مسئول فروش، مسئول بازاریابی خوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0520160 دلار
19دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانیرشته سیستم های اطلاعات مدیریتترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید315 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتطراح سیستم، مدیر سیستم اطلاعات، مدیر پروژه، مدیرفناوری اطلاعات، تحلیلگر کار، کارشناس مالی خوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0520160 دلار
20دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده علوم ارتباطاترشته روزنامه نگاریترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید285 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتروزنامه نگارخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0312160 دلار
21دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده آموزشی کاظم کارابکیررشته دبیری زیست شناسیترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید285 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتدبیری زیست شناسیخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید028160 دلار
22دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده آموزشی کاظم کارابکیررشته دبیری علوم فنیترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید285 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتدبیری علوم فنیخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0312160 دلار
23دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده آموزشی کاظم کارابکیررشته دبیری ریاضی دوره ابتداییترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید285 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتدبیری ریاضی دوره ابتداییخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید028160 دلار
24دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده آموزشی کاظم کارابکیررشته دبیری شیمیترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید285 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتدبیری شیمیخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید028160 دلار
25دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده آموزشی کاظم کارابکیررشته دبیری ریاضیترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید285 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتدبیری ریاضیخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0312160 دلار
26دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده آموزشی کاظم کارابکیررشته دبیری علوم اجتماعیترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید285 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتدبیری علوم انسانیخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0312160 دلار
27دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده آموزشی کاظم کارابکیررشته دبیری زبان و ادبیات ترکیترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید285 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتدبیری زبان و ادبیات ترکیخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0412160 دلار
28دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده آموزشی کاظم کارابکیررشته دبیری زبان ترکیترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید285 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتدبیری زبان ترکیخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0412160 دلار
29دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده معماری و هنررشته طراحی و برنامه ریزی شهریترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید390 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتطراح و برنامه ریز شهریخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید028160 دلار
30دولتیارضرومدانشگاه آتاتورکدانشکده مهندسیرشته مهندسی کامپیوترترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید390 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید14 خرداد 1397 تا 22 خرداد1397آدرس سایتمهندس کامپیوترخوابگاه دولتیجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید014160 دلار

ارسال پیام

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link