به دانشجویانی که حق استفاده از بورسیه ترکیه را کسب کرده اند کدام یک ازامکانات اسکان داده می شود؟

Embed
دانشجویانی که حق استفاده از بورسیه ترکیه را کسب کرده اند می توانند بدون پرداخت هزینه از خوابگاه های دولتی استفاده کنند
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link