آیا به دانشجویانی که موفق به اخذ بورسیه تحصیلی ترکیه شده اند ولی آشنا به زبان ترکی نیستند،آموزش زبان ترکی داده می شود؟

Embed
به دانشجویانی که زبان ترکی نمی دانند و موفق به کسب بورسیه تحصیلی ترکیه شده اند به مدت یک سال آموزش داده می شود.در این مدت از تمام امکانات بورسیه بهره مند می شوند.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link