ارزیابی داوطلبان متقاضی بورسیه تحصیلی ترکیه بر اساس چه معیارهایی انجام می پذیرد؟

Embed
ارزیابی درخواست های ارائه شده برای بورسیه تحصیلی ترکیه، بر اساس تناسب داوطلبان با درخواست انجام شده ، موفقیت های آکادمیک و مصاحبه های انجام شده آنها انجام می پذیرد
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link