دانشجویان متقاضی بورسیه تحصیلی ترکیه در مقطع کارشناسی برای ارائه درخواست بورسیه بایستی حائز چه میزان از موفقیت باشند؟

Embed
دانشجویان متقاضی بورسیه تحصیلی ترکیه در مقطع کارشناسی جهت ارائه درخواست بورسیه بایستی 70% معیارهای مورد نیاز درخواست بورسیه را فراهم نمایند.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link