دانشجویان متقاضی بورسیه تحصیلی ترکیه جهت تحصیل در رشته پزشکی برای ارائه درخواست بورسیه بایستی حائز چه میزان از موفقیت باشند؟

Embed
دانشجویان متقاضی بورسیه تحصیلی ترکیه جهت تحصیل در رشته پزشکی بایستی 90% معیارهای مورد نیاز درخواست بورسیه را فراهم نمایند.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link