آیا به بستگان دانشجویانی که به واسطه بورسیه تحصیلی ترکیه در ترکیه تحصیل می کنند ویزا و اقامت داده می شود؟

Embed
داشتن ویزای دانشجو دلیل بر گرفتن اقامت برای والدین و دیگر اقوام دانشجو نمی باشد ولی همسر و بستگان به شرط اقدام جهت اخذ ویزا می توانند به ترکیه سفر نمایند.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link