کتابخانه های با موضوع تخصصی موجود در ترکیه کدام ها هستند؟

Embed
کتابخانه های با موضوع تخصصی موجود در ترکیه، کتابخانه آتاتورک، (مرکز تحقیقات اسلامی) İSAM، کتابخانه انستیتو باستان شناسی آلمان، کتابخانه انستیتو تحقیقات استانبول، کتابخانه سلیمانیه، کتابخانه آثار زنان استانبول، کتابخانه روشندلان (نابینایان) کانون وکلای آنکارا و کتابخانه آتاتورک یاپی کردی می باشند.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link