جهت افزایش اندوخته دانشجویان چه فعالیت هایی در ترکیه انجام می گردد؟

Embed
در ترکیه دانشگاه ها در کنار آموزش با استانداردهای بالا به دانش جویان از سوی سازمان های مختلف امکاناتی مانند سمینارها، سمپوزیم ها و کنفرانس ها ارائه می گردد. همچنین هدف انجمن های فرهنگی اجتماعی با ارائه فعالیت های فرهنگی و فعالیت های ورزشی ارائه شده در هر دانشگاهی ارتقاء اندوخته های دانشجویان می باشد.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link