بورسیه تحصیلی اختصاص داده شده برای کشورهای ترک زبان چیست؟

Embed
بورسیه تحصیلی کشورهای ترک زبان، بورسیه ارائه شده برای 6 کشور ترک زبانی که هنوز به عضویت شورای کشورهای ترک زبان درنیامده اند، می باشد.هدف ازارائه این بورسیه توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه می باشد.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link