بورسیه تحصیلی کشورهای بالکان چیست؟

Embed
بورسیه تحصیلی کشورهای بالکان، بورسیه ارائه شده توسط سازمان بورسیه ترکیه به کشورهای بالکان برپایه روابط دوستی و همسایگی کشور ترکیه با این کشورها می باشد.این روابط نیز براساس روابط تاریخی و فرهنگی بین کشور ترکیه و کشورهای بالکان می باشد
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link