بورسیه تحصیلی کشورهای حاشیه دریای سیاه چیست؟

Embed
بورسیه تحصیلی کشورهای حاشیه دریای سیاه، بورسیه ارائه شده توسط سازمان بورسیه ترکیه به کشورهای همسایه شمالی، شرق و غرب دریای سیاه می باشد.
همچنین شامل کشورهای اروپای شمالی و حوزه بالتیک نیزمی باشد این بورسیه با وسعت جغرافیایی زیاد و با هدف سرمایه گذاری متقابل و گسترش منابع انسانی و فرهنگی با کشورهایی که درطول تاریخ رابطه نزدیکی با کشور ترکیه داشته اند می باشد.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link