بورسیه تحصیلی حارران چیست؟

Embed
حارران ازاولین دانشگاه های تاسیس شده درطول تاریخ وازجمله مراکز مهم علمی منطقه به شمارمی آید.نامگذاری این بورسیه منطبق برهدف بورسیه که بهبود روابط علمی، اقتصادی و انسانی کشور ترکیه با کشورهای منطقه است، می باشد.این بورسیه بر اساس معرفی و شناخت بیشتر کشورهای منطقه به عنوان مرکز فرهنگ و علم طراحی شده است.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link