بورسیه تحصیلی ترکیه- آفریقا چیست؟

Embed
بورسیه تحصیلی ترکیه_آفریقا جهت افزایش شتاب درروند تحول روابط کشورترکیه با کشورهای قاره ی آفریقا و بواسطه آن امکان بهره مندی کمی و کیفی برای تعداد بیشتری از داوطلبان این قاره طراحی شده است.هدف از اجرای این طرح کمک به رشد و توسعه قاره ی آفریقا، تبادل تجربیات وافزایش ارتباط فرهنگی دوجانبه می باشد.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link