جشنواره های فیلم برگزار شده در ترکیه چیست؟

Embed
از مهمترین جشنواره های فیلم برگزار شده در ترکیه، جشنواره فیلم آلتین کزای آدانا، جشنواره فیلم بین المللی آنکارا، جشنواره فیلم بین المللی استانبول، جشنواره فیلم بین المللی آلتین پورتاکال آنتالیا، جشنواره فیلم ایپک یولو، جشنواره فیلم اکیم، جشنواره فیلم کوتاه ازمیر و جشنواره فیلم های اوچان سوپورگه کادن می توان نام برد.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link