شرایط رانندگی برای اتباع خارجی در ترکیه چیست؟

Embed
اتباع خارجی برای رانندگی درکشور ترکیه می توانند از گواهینامه رانندگی صادر شده در کشورخود استفاده کنند ولی قبل از آن بایستی ترجمه گواهینامه رانندگی خود را ازطریق اداره های ثبت اسناد ترکیه و یا کنسولگری به تائید برسانند.همچنین کرایه اتومبیل در دفاتر کرایه اتومبیل واقع در فرودگاه ها ومراکز شهرامکان پذیر است.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link