برنامه ریزی تحصیلی

گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف
1مدیریتدانشکده علوم بازرگانی و مدیریتدانشگاه اسنیورت استانبولخصوصیاستانبول5000 دلار2000 دلاراطلاعات
1گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

مدیریتدانشکده علوم بازرگانی و مدیریتدانشگاه اسنیورت استانبولخصوصیاستانبول5000 دلار2000 دلار
زبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیدرخواست اینترنتی چاپ
این لیست
ترکیالزامیموجود نمی باشدلینکپست الکترونیکی
این لیست
2مدیریت (انگلیسی)دانشکده علوم بازرگانی و مدیریتدانشگاه اسنیورت استانبولخصوصیاستانبول5000 دلار2800 دلاراطلاعات
2گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

مدیریت (انگلیسی)دانشکده علوم بازرگانی و مدیریتدانشگاه اسنیورت استانبولخصوصیاستانبول5000 دلار2800 دلار
زبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیدرخواست اینترنتی چاپ
این لیست
انگلیسیموجود نمی باشدالزامیلینکپست الکترونیکی
این لیست
3گروه مدیریت هوانوردیدانشکده علوم بازرگانی و مدیریتدانشگاه اسنیورت استانبولخصوصیاستانبول5000 دلار2000 دلاراطلاعات
3گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

گروه مدیریت هوانوردیدانشکده علوم بازرگانی و مدیریتدانشگاه اسنیورت استانبولخصوصیاستانبول5000 دلار2000 دلار
زبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیدرخواست اینترنتی چاپ
این لیست
ترکیالزامیموجود نمی باشدلینکپست الکترونیکی
این لیست
4مدیریت تدارکاتدانشکده علوم بازرگانی و مدیریتدانشگاه اسنیورت استانبولخصوصیاستانبول5000 دلار2000 دلاراطلاعات
4گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

مدیریت تدارکاتدانشکده علوم بازرگانی و مدیریتدانشگاه اسنیورت استانبولخصوصیاستانبول5000 دلار2000 دلار
زبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیدرخواست اینترنتی چاپ
این لیست
ترکیالزامیموجود نمی باشدلینکپست الکترونیکی
این لیست
5علوم سیاسی و روابط بین الملل (انگلیسی)دانشکده علوم بازرگانی و مدیریتدانشگاه اسنیورت استانبولخصوصیاستانبول5000 دلار2800 دلاراطلاعات
5گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

علوم سیاسی و روابط بین الملل (انگلیسی)دانشکده علوم بازرگانی و مدیریتدانشگاه اسنیورت استانبولخصوصیاستانبول5000 دلار2800 دلار
زبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیدرخواست اینترنتی چاپ
این لیست
انگلیسیموجود نمی باشدالزامیلینکپست الکترونیکی
این لیست
6علوم سیاسی و روابط بین المللدانشکده علوم بازرگانی و مدیریتدانشگاه اسنیورت استانبولخصوصیاستانبول5000 دلار2000 دلاراطلاعات
6گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

علوم سیاسی و روابط بین المللدانشکده علوم بازرگانی و مدیریتدانشگاه اسنیورت استانبولخصوصیاستانبول5000 دلار2000 دلار
زبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیدرخواست اینترنتی چاپ
این لیست
ترکیالزامیموجود نمی باشدلینکپست الکترونیکی
این لیست
7تجارت و دارایی بین المللیدانشکده علوم بازرگانی و مدیریتدانشگاه اسنیورت استانبولخصوصیاستانبول5000 دلار2000 دلاراطلاعات
7گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

تجارت و دارایی بین المللیدانشکده علوم بازرگانی و مدیریتدانشگاه اسنیورت استانبولخصوصیاستانبول5000 دلار2000 دلار
زبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیدرخواست اینترنتی چاپ
این لیست
ترکیالزامیموجود نمی باشدلینکپست الکترونیکی
این لیست
8مدیریت سیستم های اطلاعاتدانشکده علوم بازرگانی و مدیریتدانشگاه اسنیورت استانبولخصوصیاستانبول5000 دلار2000 دلاراطلاعات
8گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

مدیریت سیستم های اطلاعاتدانشکده علوم بازرگانی و مدیریتدانشگاه اسنیورت استانبولخصوصیاستانبول5000 دلار2000 دلار
زبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیدرخواست اینترنتی چاپ
این لیست
ترکیالزامیموجود نمی باشدلینکپست الکترونیکی
این لیست
9مهندسی کامپیوتردانشکده مهندسی و معماریدانشگاه اسنیورت استانبولخصوصیاستانبول5000 دلار2000 دلاراطلاعات
9گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

مهندسی کامپیوتردانشکده مهندسی و معماریدانشگاه اسنیورت استانبولخصوصیاستانبول5000 دلار2000 دلار
زبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیدرخواست اینترنتی چاپ
این لیست
ترکیالزامیموجود نمی باشدلینکپست الکترونیکی
این لیست
10مهندسی الکتریک- الکترونیکدانشکده مهندسی و معماریدانشگاه اسنیورت استانبولخصوصیاستانبول5000 دلار2000 دلاراطلاعات
10گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

مهندسی الکتریک- الکترونیکدانشکده مهندسی و معماریدانشگاه اسنیورت استانبولخصوصیاستانبول5000 دلار2000 دلار
زبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیدرخواست اینترنتی چاپ
این لیست
ترکیالزامیموجود نمی باشدلینکپست الکترونیکی
این لیست