هدف ازتحصیل در ترکیه

رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی
1داروسازیدانشکده داروسازیدانشگاه آنادلودانشگاه دولتیاسکی شهیر25.000 لیرترکیاطلاعات بیشتر
1رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

داروسازیدانشکده داروسازیدانشگاه آنادلودانشگاه دولتیاسکی شهیر25.000 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیلینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود نمی باشدموجود می باشدلینک30پست الکترونیکی این لیست
2باستان شناسیدانشکده ادبیاتدانشگاه آنادلودانشگاه دولتیاسکی شهیر7.500 لیرترکیاطلاعات بیشتر
2رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

باستان شناسیدانشکده ادبیاتدانشگاه آنادلودانشگاه دولتیاسکی شهیر7.500 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیلینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود است ( اختیاری)موجود می باشدلینک26پست الکترونیکی این لیست
3فلسفهدانشکده ادبیاتدانشگاه آنادلودانشگاه دولتیاسکی شهیر7.500 لیرترکیاطلاعات بیشتر
3رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

فلسفهدانشکده ادبیاتدانشگاه آنادلودانشگاه دولتیاسکی شهیر7.500 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیلینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود است ( اختیاری)موجود می باشدلینک14پست الکترونیکی این لیست
4زبان و ادبیات روسیدانشکده ادبیاتدانشگاه آنادلودانشگاه دولتیاسکی شهیر7.500 لیرروسیاطلاعات بیشتر
4رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

زبان و ادبیات روسیدانشکده ادبیاتدانشگاه آنادلودانشگاه دولتیاسکی شهیر7.500 لیرروسی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیلینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود است ( اجباری)موجود نمی باشدلینک12پست الکترونیکی این لیست
5تاریخ هنردانشکده ادبیاتدانشگاه آنادلودانشگاه دولتیاسکی شهیر7.500 لیرترکیاطلاعات بیشتر
5رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

تاریخ هنردانشکده ادبیاتدانشگاه آنادلودانشگاه دولتیاسکی شهیر7.500 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیلینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود است ( اختیاری)موجود می باشدلینک22پست الکترونیکی این لیست
6جامعه شناسیدانشکده ادبیاتدانشگاه آنادلودانشگاه دولتیاسکی شهیر7.500 لیرترکیاطلاعات بیشتر
6رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

جامعه شناسیدانشکده ادبیاتدانشگاه آنادلودانشگاه دولتیاسکی شهیر7.500 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیلینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود است ( اختیاری)موجود می باشدلینک16پست الکترونیکی این لیست
7تاریخدانشکده ادبیاتدانشگاه آنادلودانشگاه دولتیاسکی شهیر7.500 لیرترکیاطلاعات بیشتر
7رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

تاریخدانشکده ادبیاتدانشگاه آنادلودانشگاه دولتیاسکی شهیر7.500 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیلینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود است ( اختیاری)موجود می باشدلینک24پست الکترونیکی این لیست
8زبان و ادبیات ترکیدانشکده ادبیاتدانشگاه آنادلودانشگاه دولتیاسکی شهیر7.500 لیرترکیاطلاعات بیشتر
8رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

زبان و ادبیات ترکیدانشکده ادبیاتدانشگاه آنادلودانشگاه دولتیاسکی شهیر7.500 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیلینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود است ( اختیاری)موجود می باشدلینک20پست الکترونیکی این لیست
9دبیری زبان آلمانیدانشکده آموزشیدانشگاه آنادلودانشگاه دولتیاسکی شهیر7.500 لیرترکیاطلاعات بیشتر
9رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

دبیری زبان آلمانیدانشکده آموزشیدانشگاه آنادلودانشگاه دولتیاسکی شهیر7.500 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیلینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود است ( اجباری)موجود می باشدلینک16پست الکترونیکی این لیست
10 دبیری کامپیوتر و تکنولوژی های آموزشیدانشکده آموزشیدانشگاه آنادلودانشگاه دولتیاسکی شهیر7.500 لیرترکیاطلاعات بیشتر
10رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

دبیری کامپیوتر و تکنولوژی های آموزشیدانشکده آموزشیدانشگاه آنادلودانشگاه دولتیاسکی شهیر7.500 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیلینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود است ( اختیاری)موجود می باشدلینک20پست الکترونیکی این لیست

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link