هدف ازتحصیل در ترکیه

NOدانشکدهگروهزبان تحصیلدوره آمادگی زبان انگلیسیشرایط گذراندن دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیشرایط گذراندن دوره آمادگی زبان ترکیشهریه سالیانه هر رشته در دانشکدهشهریه سالانه دوره آمادگی زبان انگلیسی شرایط و مدارک مورد نیازبرای درخواست پذیرشتاریخ درخواست پذیرش سال 2018آدرس درخواست پذیرش آنلاینعنوان کسب شده بعد از فارغ التحصیلیامکانات اسکانهزینه سالیانه اسکانامکانات بورسیه تحصیلیظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی با بورسیه کامل تحصیلی ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی با پرداخت هزینه تحصیلیتعداد دانشجویان خارجی موجود در این رشتهمخارج ماهیانه به جز هزینه اسکان
1دانشکده دندان پزشکیرشته دندان پزشکی70% ترکی-30% انگلیسیموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید12500 دلارفایل(PDF 3) موجوجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتدندان پزشکخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید0420200 دلار
2دانشکده آموزشیرشته دبیری ریاضی دوره ابتداییزبان ترکیموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتمعلم ریاضی دوره ابتداییخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید01040200 دلار
3دانشکده آموزشیرشته دبیری زبان انگلیسیزبان انگلیسیموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتمعلم زبان انگلیسیخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید02080200 دلار
4دانشکده آموزشیرشته دبیری پیش دبستانیزبان ترکیموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتمعلم پیش دبستانیخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید020100200 دلار
5دانشکده آموزشیرشته دبیری ابتداییزبان ترکیموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتمعلم ابتداییخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید02288200 دلار
6دانشکده آموزشیرشته دبیری زبان ترکیزبان ترکیموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتمعلم زبان ترکیخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید02288200 دلار
7دانشکده آموزشیرشته مشاوره و روانشناسی70% زبان ترکی- 30% زبان انگلیسیموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارفایل(PDF 3) موجوجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتمعلم مشاوره، مشاور روانشناسیخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید02288200 دلار
8دانشکده فنی و ادبیاترشته ادبیات و فرهنگ امریکاییزبان انگلیسیموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارفایل(PDF 3) موجوجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتدبیر(معلم)، مترجم، راهنمای تور، مسئول روابط عمومیخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید01560200 دلار
9دانشکده فنی و ادبیاترشته زبان و ادبیات ترکیزبان ترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتمتخصص زبان ترکی، نویسنده، ویرایشگرخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید01560200 دلار
10دانشکده فنی و ادبیاترشته جامعه شناسیزبان ترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتجامعه شناسخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید02080200 دلار
11دانشکده فنی و ادبیاترشته زیست شناسی سلولی و مولکولی ژنتیکزبان ترکیموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتزیست شناسخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید01560200 دلار
12دانشکده فنی و ادبیاترشته روانشناسی 70% زبان ترکی- 30% زبان انگلیسیموجودمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارفایل(PDF 3) موجوجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتروانشناسخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید029116200 دلار
13دانشکده هنرهای زیبا، طراحی و معماریرشته معماری70% زبان ترکی- 30% زبان انگلیسیموجودمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارفایل(PDF 3) موجوجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتمعمارخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید02080200 دلار
14دانشکده هنرهای زیبا، طراحی و معماریرشته معماری داخلی و طراحی محیط زیست زبان ترکیموجودنمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتمعمار داخلی، طراح محیط زیستخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید030120200 دلار
15دانشکده هنرهای زیبا، طراحی و معماریرشته طراحی مد و لباس زبان ترکیموجودنمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتطراح مدخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید01248200 دلار
16دانشکده هنرهای زیبا، طراحی و معماریرشته پویانمایی و انیمیشن زبان ترکیموجودنمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتطراح انیمیشنخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید01040200 دلار
17دانشکده حقوقرشته حقوق70% زبان ترکی- 30% زبان انگلیسیموجودمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارفایل(PDF 3) موجوجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتدادستان، وکیل، قاضیخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید063252200 دلار
18دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانیرشته اقتصادزبان ترکیموجودنمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتاقتصاددان، بازرس بانک، مشاور مالیخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید01976200 دلار
19دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانیرشته مدیریت70% زبان ترکی- 30% زبان انگلیسیموجودمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارفایل(PDF 3) موجوجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتمدیرخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید035140200 دلار
20دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانیرشته مدیریتزبان انگلیسیموجودمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارفایل(PDF 3) موجوجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتمدیرخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید030120200 دلار
21دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانیرشته علوم سیاسی و روابط بین الملل70% زبان ترکی- 30% زبان انگلیسیموجودمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارفایل(PDF 3) موجوجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتدیپلمات، مدیر اجرایی، بازرسخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید035140200 دلار
22دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانیرشته علوم سیاسی و روابط بین المللزبان انگلیسیموجودمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارفایل(PDF 3) موجوجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتدیپلمات، مدیر اجرایی، بازرسخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید035140200 دلار
23دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانیرشته مدیریت فن آوری اطلاعاتزبان ترکیموجودنمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتکارمند مخابرات، بانک و امور مالیخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید035140200 دلار
24دانشکده علوم ارتباطات رشته روابط عمومیزبان ترکیموجودنمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتکارشناس روابط عمومی، مشاور روابط عمومی، کارشناس رسانه های اجتماعی، مشاور مطبوعات و نویسنده تبلیغاتیخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید02080200 دلار
25دانشکده علوم ارتباطاترشته طراحی ارتباطاتزبان ترکیموجودنمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتطراح وب، کارگردان، مدیر فیلمبرداری، تهیه کننده، طراح بازیخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید02080200 دلار
26دانشکده علوم ارتباطاترشته رادیو، تلویزیون و سینمازبان ترکیموجودنمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید8750 دلارموجود نمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتمدیر هنر و تصویر، فیلمبردار، عکاس، مدیر نورپردازی، تهیه کننده، خبرنگار، مجری، ناشرخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید025100200 دلار
27دانشکده مهندسیرشته مهندسی کامپیوتر70% زبان ترکی- 30% زبان انگلیسیموجودمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارفایل(PDF 3) موجوجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتمهندس کامپیوترخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید025100200 دلار
28دانشکده مهندسیرشته مهندسی پزشکی70% زبان ترکی- 30% زبان انگلیسیموجودمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارفایل(PDF 3) موجوجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتمهندس پزشکیخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید030120200 دلار
29دانشکده مهندسیرشته مهندسی الکتریک- الکترونیک70% زبان ترکی- 30% زبان انگلیسیموجودمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارفایل(PDF 3) موجوجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتمهندس الکتریک- الکترونیکخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید030120200 دلار
30دانشکده مهندسیرشته مهندسی صنایع70% زبان ترکی- 30% زبان انگلیسیموجودمی باشدجهت اطلاع کلیک کنیدموجود می باشدجهت اطلاع کلیک کنید9500 دلارفایل(PDF 3) موجوجهت اطلاع کلیک کنیداز تاریخ جولای 2018 آغاز خواهد شدآدرس سایتمهندس صنایعخوابگاه دانشگاهجهت اطلاع کلیک کنیدجهت اطلاع کلیک کنید030120200 دلار

ارسال پیام

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link