هدف ازتحصیل در ترکیه

رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی
1فلسفهدانشکده ادبیاتدانشگاه فنی ارزروم دولتیارزروم 3679,5 لیرترکیاطلاعات بیشتر
1رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

فلسفهدانشکده ادبیاتدانشگاه فنی ارزروم دولتیارزروم 3679,5 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیلینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود نمی باشدموجود نمی باشدلینک8پست الکترونیکی این لیست
2تاریخدانشکده ادبیاتدانشگاه فنی ارزروم دولتیارزروم 3679,5 لیرترکیاطلاعات بیشتر
2رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

تاریخدانشکده ادبیاتدانشگاه فنی ارزروم دولتیارزروم 3679,5 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیلینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود نمی باشدموجود نمی باشدلینک8پست الکترونیکی این لیست
3تاریخ (شبانه)دانشکده ادبیاتدانشگاه فنی ارزروم دولتیارزروم 3679,5 لیرترکیاطلاعات بیشتر
3رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

تاریخ (شبانه)دانشکده ادبیاتدانشگاه فنی ارزروم دولتیارزروم 3679,5 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیلینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود نمی باشدموجود نمی باشدلینک8پست الکترونیکی این لیست
4زبان و ادبیات ترکیدانشکده ادبیاتدانشگاه فنی ارزروم دولتیارزروم 3679,5 لیرترکیاطلاعات بیشتر
4رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

زبان و ادبیات ترکیدانشکده ادبیاتدانشگاه فنی ارزروم دولتیارزروم 3679,5 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیلینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود نمی باشدموجود نمی باشدلینک8پست الکترونیکی این لیست
5زبان و ادبیات ترکی (شبانه)دانشکده ادبیاتدانشگاه فنی ارزروم دولتیارزروم 3679,5 لیرترکیاطلاعات بیشتر
5رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

زبان و ادبیات ترکی (شبانه)دانشکده ادبیاتدانشگاه فنی ارزروم دولتیارزروم 3679,5 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیلینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود نمی باشدموجود نمی باشدلینک8پست الکترونیکی این لیست
6روانشناسیدانشکده ادبیاتدانشگاه فنی ارزروم دولتیارزروم 3679,5 لیرترکیاطلاعات بیشتر
6رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

روانشناسیدانشکده ادبیاتدانشگاه فنی ارزروم دولتیارزروم 3679,5 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیلینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود نمی باشدموجود نمی باشدلینک5پست الکترونیکی این لیست
7زبان و ادبیات انگلیسیدانشکده ادبیاتدانشگاه فنی ارزروم دولتیارزروم 3679,5 لیرانگلیسیاطلاعات بیشتر
7رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

زبان و ادبیات انگلیسیدانشکده ادبیاتدانشگاه فنی ارزروم دولتیارزروم 3679,5 لیرانگلیسی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیلینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود است (اجباری)موجود نمی باشدلینک5پست الکترونیکی این لیست
8ریاضیاتدانشکده علومدانشگاه فنی ارزروم دولتیارزروم 4591,5 لیرترکیاطلاعات بیشتر
8رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

ریاضیاتدانشکده علومدانشگاه فنی ارزروم دولتیارزروم 4591,5 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیلینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود نمی باشدموجود نمی باشدلینک10پست الکترونیکی این لیست
9زیست شناسی مولکولی و ژنتیک دانشکده علومدانشگاه فنی ارزروم دولتیارزروم 4591,5 لیرترکیاطلاعات بیشتر
9رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

زیست شناسی مولکولی و ژنتیک دانشکده علومدانشگاه فنی ارزروم دولتیارزروم 4591,5 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیلینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود نمی باشدموجود نمی باشدلینک10پست الکترونیکی این لیست
10اقتصاددانشکده علوم اقتصاد و اداريدانشگاه فنی ارزروم دولتیارزروم 4140 لیرترکیاطلاعات بیشتر
10رشته /گروهدانشکدهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

خروج از صفحه

اقتصاددانشکده علوم اقتصاد و اداريدانشگاه فنی ارزروم دولتیارزروم 4140 لیرترکی
دوره آمادگی زبان انگلیسیدوره آمادگی زبان ترکیلینک درخواست اینترنتی سهمیه برای دانشجویان بین المللی با پرداخت کاملچاپ این لیست
موجود نمی باشدموجود نمی باشدلینک10پست الکترونیکی این لیست

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link