هدف ازتحصیل در ترکیه

گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی
1 آشپزی و هنرهای آشپزی دانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرترکیاطلاعات
1گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آشپزی و هنرهای آشپزی دانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده گردشگری ماناوگاتموجود نمی باشدموجود5پست الکترونیکی
این لیست
2 آشپزی و هنرهای آشپزیدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرترکیاطلاعات
2گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آشپزی و هنرهای آشپزیدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده گردشگری ماناوگاتموجود نمی باشدموجود5پست الکترونیکی
این لیست
3 الهیاتدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیر30% عربی - %70 ترکیاطلاعات
3گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

الهیاتدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیر30% عربی - %70 ترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده الهیاتموجود نمی باشدموجود15پست الکترونیکی
این لیست
4 حقوقدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرترکی اطلاعات
4گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

حقوقدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده حقوقموجود نمی باشدموجود20پست الکترونیکی
این لیست
5 معماریدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا16600 لیرترکیاطلاعات
5گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

معماریدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا16600 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده معماریموجود نمی باشدموجود10پست الکترونیکی
این لیست
6آشپزی و هنرهای آشپزی دانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرترکیاطلاعات
6گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آشپزی و هنرهای آشپزی دانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده گردشگریموجود نمی باشدموجود10پست الکترونیکی
این لیست
7آموزش پیش دبستانیدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرترکیاطلاعات
7گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش پیش دبستانیدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزشموجود نمی باشدموجود10پست الکترونیکی
این لیست
8آموزش تعلیم استثناییدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرترکیاطلاعات
8گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش تعلیم استثناییدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزشموجود نمی باشدموجود10پست الکترونیکی
این لیست
9آموزش ریاضیات ابتداییدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرترکیاطلاعات
9گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش ریاضیات ابتداییدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزشموجود نمی باشدموجود10پست الکترونیکی
این لیست
10آموزش مربیگریدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرترکیاطلاعات
10گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش مربیگریدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم ورزشیموجود نمی باشدموجود5پست الکترونیکی
این لیست

فرم تماس