برنامه ها/ گروه های دانشگاهی
راجستجوکنید

ENGLISHالعربيةРусскийFRANÇAIS

نوع دانشگاه

زبان آموزشی

در کدام دپارتمان لیسانس می خواهید تحصیل کنید؟

شهر

دانشگاه

گروه

لیست نتایج

گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف
1(شبانه) مددکاری اجتماعیدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا3700 لیرموجود نمی باشداطلاعات
1گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

(شبانه) مددکاری اجتماعیدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا3700 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده علوم انسانی و اجتماعیترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
2آبیاری و سازه های کشاورزیدانشگاه اژهدانشگاه دولتیازمیر7.304 لیرموجود نمی باشداطلاعات
2گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

آبیاری و سازه های کشاورزیدانشگاه اژهدانشگاه دولتیازمیر7.304 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده کشاورزیترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
3آشپزی و هنرهای آشپزیدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرموجود نمی باشداطلاعات
3گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

آشپزی و هنرهای آشپزیدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده گردشگری ماناوگاتترکیيوجدموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
4آشپزی و هنرهای آشپزیدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرموجود نمی باشداطلاعات
4گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

آشپزی و هنرهای آشپزیدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده گردشگری ماناوگاتترکیيوجدموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
5آشپزی و هنرهای آشپزیدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرموجود نمی باشداطلاعات
5گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

آشپزی و هنرهای آشپزیدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده گردشگریترکیيوجدموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
6آشپزی و هنرهای آشپزیدانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر6000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
6گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

آشپزی و هنرهای آشپزیدانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر6000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده گردشگری رها میدیلی فوچاترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
7آشپزی و هنرهای آشپزیدانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر6000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
7گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

آشپزی و هنرهای آشپزیدانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر6000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده عالی علمی کاربردی سفری حصار فوزیه هپکونترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
8آشپزی و هنرهای آشپزیدانشگاه اسنیورت استانبولخصوصیاستانبول5000 دلار2000 دلاراطلاعات
8گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

آشپزی و هنرهای آشپزیدانشگاه اسنیورت استانبولخصوصیاستانبول5000 دلار2000 دلار
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده علوم کاربردیترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
9آماردانشگاه اژهدانشگاه دولتیازمیر6253 لیرموجود نمی باشداطلاعات
9گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

آماردانشگاه اژهدانشگاه دولتیازمیر6253 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده علومترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
10آماردانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا4591,5 لیرموجود نمی باشداطلاعات
10گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

آماردانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا4591,5 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده فنی - ادبیاتترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
11آماردانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا6122 لیرموجود نمی باشداطلاعات
11گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

آماردانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا6122 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده فنیترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
12آماردانشگاه فنی اسکیشهیردولتیاسکیشهیرتماس با ماموجود نمی باشداطلاعات
12گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

آماردانشگاه فنی اسکیشهیردولتیاسکیشهیرتماس با ماموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده علوم30٪ انگليسي - 70٪ انگليسيموجود نمی باشدموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
13آماردانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر5.000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
13گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

آماردانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر5.000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده فنی%70 ترکی - %30 انگلیسیالزامیالزامیپست الکترونیکی
این لیست
14آموزش ابزاردانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ5478 لیرموجود نمی باشداطلاعات
14گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

آموزش ابزاردانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ5478 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
کنسرواتوار دولتی موسیقی ترکیهترکیالزامیالزامیپست الکترونیکی
این لیست
15آموزش پیش دبستانیدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرموجود نمی باشداطلاعات
15گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

آموزش پیش دبستانیدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده آموزشترکیيوجدموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
16آموزش پیش دبستانیدانشگاه دوکوز ماییسدانشگاه دولتیازمیر5000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
16گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

آموزش پیش دبستانیدانشگاه دوکوز ماییسدانشگاه دولتیازمیر5000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده آموزشی بوجاترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
17آموزش تعلیم استثناییدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرموجود نمی باشداطلاعات
17گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

آموزش تعلیم استثناییدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده آموزشترکیيوجدموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
18آموزش ریاضیات ابتداییدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرموجود نمی باشداطلاعات
18گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

آموزش ریاضیات ابتداییدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده آموزشترکیيوجدموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
19آموزش ریاضیات ابتداییدانشگاه دوکوز ماییسدانشگاه دولتیازمیر5000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
19گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

آموزش ریاضیات ابتداییدانشگاه دوکوز ماییسدانشگاه دولتیازمیر5000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده آموزشی بوجاترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
20آموزش سازدانشگاه نجم الدین اربکاندانشگاه دولتیقونیه20832 لیرموجود نمی باشداطلاعات
20گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

آموزش سازدانشگاه نجم الدین اربکاندانشگاه دولتیقونیه20832 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
کنسرواتوار موسیقی دولتی ترکیهترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست

فرم تماس