برنامه ها/ گروه های دانشگاهی
راجستجوکنید

ENGLISHالعربيةРусский

نوع دانشگاه

در کدام دپارتمان لیسانس می خواهید تحصیل کنید؟

شهر

دانشگاه

گروه

لیست نتایج

گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی
1(شبانه) مددکاری اجتماعیدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا3700 لیرترکیاطلاعات
1گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

(شبانه) مددکاری اجتماعیدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا3700 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعیموجود نمی باشديوجد است15پست الکترونیکی
این لیست
2آشپزی و هنرهای آشپزیدانشگاه آتاتورکدانشگاه دولتیارزوروم3700 لیرترکیاطلاعات
2گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آشپزی و هنرهای آشپزیدانشگاه آتاتورکدانشگاه دولتیارزوروم3700 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده گردشگریموجود نمی باشدموجود می باشد4پست الکترونیکی
این لیست
3آشپزی و هنرهای آشپزیدانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر6000 لیرترکیاطلاعات
3گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آشپزی و هنرهای آشپزیدانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر6000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده گردشگری رها میدیلی فوچاموجود نمی باشدموجود می باشد55پست الکترونیکی
این لیست
4آشپزی و هنرهای آشپزیدانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر6000 لیرترکیاطلاعات
4گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آشپزی و هنرهای آشپزیدانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر6000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده عالی علمی کاربردی سفری حصار فوزیه هپکونموجود نمی باشدموجود می باشد60پست الکترونیکی
این لیست
5آماردانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا4591,5 لیرترکیاطلاعات
5گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آماردانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا4591,5 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده فنی - ادبیاتموجود نمی باشدموجود می باشد5پست الکترونیکی
این لیست
6آماردانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا6122 لیرترکیاطلاعات
6گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آماردانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا6122 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده فنیموجود نمی باشدموجود می باشد7پست الکترونیکی
این لیست
7آماردانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر5.000 لیر%70 ترکی - %30 انگلیسیاطلاعات
7گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آماردانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر5.000 لیر%70 ترکی - %30 انگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده فنیيوجد است ( اجباری)موجود می باشد60پست الکترونیکی
این لیست
8آماردانشگاه فنی اسکیشهیردولتیاسکیشهیرتماس با ما30٪ انگليسي - 70٪ انگليسياطلاعات
8گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آماردانشگاه فنی اسکیشهیردولتیاسکیشهیرتماس با ما30٪ انگليسي - 70٪ انگليسي
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علومموجود نمی باشدموجود نمی باشد10پست الکترونیکی
این لیست
9آموزش ابزاردانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ5478 لیرترکیاطلاعات
9گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش ابزاردانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ5478 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
کنسرواتوار دولتی موسیقی ترکیهيوجد است ( اختیاری)موجود می باشد20پست الکترونیکی
این لیست
10آموزش پیش دبستانیدانشگاه دوکوز ماییسدانشگاه دولتیازمیر5000 لیرترکیاطلاعات
10گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش پیش دبستانیدانشگاه دوکوز ماییسدانشگاه دولتیازمیر5000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزشی بوجاموجود نمی باشدموجود می باشد70پست الکترونیکی
این لیست
11آموزش ریاضیات ابتداییدانشگاه دوکوز ماییسدانشگاه دولتیازمیر5000 لیرترکیاطلاعات
11گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش ریاضیات ابتداییدانشگاه دوکوز ماییسدانشگاه دولتیازمیر5000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزشی بوجاموجود نمی باشدموجود می باشد70پست الکترونیکی
این لیست
12آموزش مربیدانشگاه فنی اسکیشهیردولتیاسکیشهیرتماس با ماترکیاطلاعات
12گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش مربیدانشگاه فنی اسکیشهیردولتیاسکیشهیرتماس با ماترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم ورزشیموجود نمی باشدموجود نمی باشد2پست الکترونیکی
این لیست
13آموزش مربیگریدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا3700 لیرترکیاطلاعات
13گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش مربیگریدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا3700 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم ورزشیموجود نمی باشديوجد است5پست الکترونیکی
این لیست
14آموزش مربیگریدانشگاه علوم کاربردی ساکاریادانشگاه دولتیساکاریا4.000 لیرترکیاطلاعات
14گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش مربیگریدانشگاه علوم کاربردی ساکاریادانشگاه دولتیساکاریا4.000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم ورزشیموجود نمی باشدموجود می باشد35پست الکترونیکی
این لیست
15آموزش مربیگریدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10.600 لیرترکیاطلاعات
15گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش مربیگریدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10.600 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم ورزشیموجود نمی باشدموجود می باشد10پست الکترونیکی
این لیست
16آموزش مربیگریدانشگاه آتاتورکدانشگاه دولتیارزوروم3700 لیرترکیاطلاعات
16گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش مربیگریدانشگاه آتاتورکدانشگاه دولتیارزوروم3700 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم ورزشیموجود نمی باشدموجود می باشد5پست الکترونیکی
این لیست
17آموزش مربیگریدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکیاطلاعات
17گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش مربیگریدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم ورزشیموجود نمی باشدموجود می باشد5پست الکترونیکی
این لیست
18آموزش مربیگریدانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر5.000 لیرترکیاطلاعات
18گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش مربیگریدانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر5.000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم ورزشی نجات هپکونموجود نمی باشدموجود می باشد50پست الکترونیکی
این لیست
19آموزش مربیگریدانشگاه دوملوپینار کوتاهیادانشگاه دولتیکوتاهیا2100 لیرترکیاطلاعات
19گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش مربیگریدانشگاه دوملوپینار کوتاهیادانشگاه دولتیکوتاهیا2100 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم ورزشیموجود می باشد (اختیاری)موجود می باشد50پست الکترونیکی
این لیست
20آموزش مربیگریدانشگاه توپکاپی استانبولخصوصیاستانبول5000 دلارترکیاطلاعات
20گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش مربیگریدانشگاه توپکاپی استانبولخصوصیاستانبول5000 دلارترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم ورزشیموجود نمی باشدموجود می باشد30پست الکترونیکی
این لیست

فرم تماس