برنامه ها / گروه های دانشگاهی را جستجو کنید

ENGLISHالعربيةРусский

نوع دانشگاه

سطح تحصیلی مورد نظر شما

در کجا تمایل به تحصیل دارید ؟

شهر

دانشگاه

گروه

لیست نتایج جستجوی شما

گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی
1 آمار دانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا6122 لیرترکیاطلاعات
1گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آمار دانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا6122 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده فنیموجود نمی باشدموجود می باشد7پست الکترونیکی
این لیست
2 گیاهان باغچه ایدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا5478 لیرترکیاطلاعات
2گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

گیاهان باغچه ایدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا5478 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده کشاورزیموجود نمی باشدموجود می باشد2پست الکترونیکی
این لیست
3 مددکاری و مشاوره روانشناسیدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا3679,5 لیرترکیاطلاعات
3گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

مددکاری و مشاوره روانشناسیدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا3679,5 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزشیموجود نمی باشدموجود می باشد2پست الکترونیکی
این لیست
4 ورزشدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکیاطلاعات
4گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

ورزشدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم ورزشیموجود نمی باشدموجود می باشد10پست الکترونیکی
این لیست
5 آشپزی و هنرهای آشپزی دانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرترکیاطلاعات
5گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آشپزی و هنرهای آشپزی دانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده گردشگری ماناوگاتموجود نمی باشدموجود5پست الکترونیکی
این لیست
6 آشپزی و هنرهای آشپزیدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرترکیاطلاعات
6گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آشپزی و هنرهای آشپزیدانشگاه آکدنیزدانشگاه دولتیآنتالیا12800 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده گردشگری ماناوگاتموجود نمی باشدموجود5پست الکترونیکی
این لیست
7 آماردانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا4591,5 لیرترکیاطلاعات
7گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آماردانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا4591,5 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده فنی - ادبیاتموجود نمی باشدموجود می باشد5پست الکترونیکی
این لیست
8 آموزش ورزش و تربیت بدنیدانشگاه اژهدانشگاه دولتیازمیر3.679,5 لیرترکیاطلاعات
8گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش ورزش و تربیت بدنیدانشگاه اژهدانشگاه دولتیازمیر3.679,5 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم ورزشیموجود می باشد (الزامی)موجود می باشد8پست الکترونیکی
این لیست
9 آموزش ورزش و تربیت بدنیدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکیاطلاعات
9گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش ورزش و تربیت بدنیدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم ورزشیموجود نمی باشدموجود می باشد10پست الکترونیکی
این لیست
10 آموزش ورزش و تربیت بدنیدانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر5.000 لیرترکیاطلاعات
10گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش ورزش و تربیت بدنیدانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر5.000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم ورزشی نجات هپکونموجود نمی باشدموجود می باشد40پست الکترونیکی
این لیست

فرم تماس