هدف ازتحصیل در ترکیه

گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی
1اقتصاددانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا7000لیرانگلیسیاطلاعات
1گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

اقتصاددانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا7000لیرانگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم سیاسیيوجد است ( اجباری)موجود نمی باشد10پست الکترونیکی
این لیست
2الهیات (30 % عربی)دانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا500 دلار + 2000 لیرترکیاطلاعات
2گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

الهیات (30 % عربی)دانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا500 دلار + 2000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
واحد دانشگاهی قبرس شمالی (لفکوشا)موجود می باشدموجود می باشد15پست الکترونیکی
این لیست
3تاریخدانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا7000لیرانگلیسیاطلاعات
3گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

تاریخدانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا7000لیرانگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم اجتماعی و انسانیيوجد است ( اجباری)موجود نمی باشد5پست الکترونیکی
این لیست
4جامعه شناسیدانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا7000لیرانگلیسیاطلاعات
4گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

جامعه شناسیدانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا7000لیرانگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم اجتماعی و انسانیيوجد است ( اجباری)موجود نمی باشد5پست الکترونیکی
این لیست
5حقوقدانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا7000لیر%70 ترکی - %30 انگلیسیاطلاعات
5گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

حقوقدانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا7000لیر%70 ترکی - %30 انگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده حقوقيوجد است ( اجباری)يوجد است ( اجباری)14پست الکترونیکی
این لیست
6حقوق (50% بورسیه تحصیلی)دانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا3000 دلار + 2000 لیرترکیاطلاعات
6گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

حقوق (50% بورسیه تحصیلی)دانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا3000 دلار + 2000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
واحد دانشگاهی قبرس شمالی (لفکوشا)موجود نمی باشدموجود می باشد15پست الکترونیکی
این لیست
7دبیری آموزش استثنایی (50% بورسیه تحصیلی )دانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا2600 دلار + 2000 لیرترکیاطلاعات
7گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری آموزش استثنایی (50% بورسیه تحصیلی )دانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا2600 دلار + 2000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
واحد دانشگاهی قبرس شمالی (لفکوشا)موجود می باشدموجود می باشد15پست الکترونیکی
این لیست
8دبیری زبان انگلیسی (30% انگلیسی)دانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا2600 دلار + 2000 لیرترکیاطلاعات
8گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری زبان انگلیسی (30% انگلیسی)دانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا2600 دلار + 2000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
واحد دانشگاهی قبرس شمالی (لفکوشا)موجود می باشدموجود می باشد15پست الکترونیکی
این لیست
9دبیری زبان انگلیسی (50% تخفیف) (30% انگلیسی)دانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا2600 دلار + 2000 لیرترکیاطلاعات
9گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری زبان انگلیسی (50% تخفیف) (30% انگلیسی)دانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا2600 دلار + 2000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
واحد دانشگاهی قبرس شمالی (لفکوشا)موجود می باشدموجود می باشد15پست الکترونیکی
این لیست
10راهنمایی و مشاوره روانشناسی (50% بورسیه تحصیلی)دانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا2600 دلار + 2000 لیرترکیاطلاعات
10گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

راهنمایی و مشاوره روانشناسی (50% بورسیه تحصیلی)دانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا2600 دلار + 2000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
واحد دانشگاهی قبرس شمالی (لفکوشا)موجود می باشدموجود می باشد15پست الکترونیکی
این لیست
11روابط بین المللدانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا7000لیرانگلیسیاطلاعات
11گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

روابط بین المللدانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا7000لیرانگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم سیاسیيوجد است ( اجباری)موجود نمی باشد10پست الکترونیکی
این لیست
12روانشناسیدانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا7000لیرانگلیسیاطلاعات
12گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

روانشناسیدانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا7000لیرانگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم اجتماعی و انسانیيوجد است ( اجباری)موجود نمی باشد10پست الکترونیکی
این لیست
13روانشناسی (50% بورسیه تحصیلی)دانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا2600 دلار + 2000 لیرترکیاطلاعات
13گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

روانشناسی (50% بورسیه تحصیلی)دانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا2600 دلار + 2000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
واحد دانشگاهی قبرس شمالی (لفکوشا)موجود می باشدموجود می باشد15پست الکترونیکی
این لیست
14زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا7000لیرانگلیسیاطلاعات
14گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا7000لیرانگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده زبان های خارجیيوجد است ( اجباری)موجود نمی باشد8پست الکترونیکی
این لیست
15زبان و ادبیات ترکیدانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا7000لیرترکیاطلاعات
15گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

زبان و ادبیات ترکیدانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا7000لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم اجتماعی و انسانیموجود نمی باشدموجود می باشد4پست الکترونیکی
این لیست
16علوم دینیدانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا7000لیر%70 ترکی - %30 عربیاطلاعات
16گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

علوم دینیدانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا7000لیر%70 ترکی - %30 عربی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم دینیيوجد است ( اجباری)يوجد است ( اجباری)10پست الکترونیکی
این لیست
17علوم سیاسی و مدیریت دولتیدانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا7000لیرانگلیسیاطلاعات
17گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

علوم سیاسی و مدیریت دولتیدانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا7000لیرانگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم سیاسیيوجد است ( اجباری)موجود نمی باشد4پست الکترونیکی
این لیست
18مدیریتدانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا7000لیرانگلیسیاطلاعات
18گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

مدیریتدانشگاه علوم اجتماعی آنکارادانشگاه دولتیآنکارا7000لیرانگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم سیاسیيوجد است ( اجباری)موجود نمی باشد7پست الکترونیکی
این لیست

فرم تماس