هدف ازتحصیل در ترکیه

گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی
1آموزش مربیگریدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10.600 لیرترکیاطلاعات
1گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش مربیگریدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10.600 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم ورزشیموجود نمی باشدموجود می باشد10پست الکترونیکی
این لیست
2پرستاریدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10.000 لیرترکیاطلاعات
2گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

پرستاریدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10.000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده پرستاری فلورانس نایتینگليوجد تمی باشدموجود می باشد5پست الکترونیکی
این لیست
3پرستاریدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10.600 لیرانگلیسیاطلاعات
3گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

پرستاریدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10.600 لیرانگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده پرستاری فلورانس نایتینگلموجود می باشدموجود نمی باشد5پست الکترونیکی
این لیست
4پزشکی جراح پاشادانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول29.500 لیرترکیاطلاعات
4گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

پزشکی جراح پاشادانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول29.500 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده پزشکی جراح پاشاموجود نمی باشدموجود می باشد15پست الکترونیکی
این لیست
5پزشکی جراح پاشا ( انگلیسی)دانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول29.500 لیرانگلیسیاطلاعات
5گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

پزشکی جراح پاشا ( انگلیسی)دانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول29.500 لیرانگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده پزشکی جراح پاشاموجود می باشدموجود نمی باشد10پست الکترونیکی
این لیست
6تربیت بدنی و آموزش ورزشدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10.600 لیرترکیاطلاعات
6گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

تربیت بدنی و آموزش ورزشدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10.600 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم ورزشیموجود نمی باشدموجود می باشد5پست الکترونیکی
این لیست
7خدمات اجتماعیدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10.600 لیرترکیاطلاعات
7گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

خدمات اجتماعیدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10.600 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم بهداشتیموجود نمی باشدموجود می باشد5پست الکترونیکی
این لیست
8دامپزشکیدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول16.500 لیرترکیاطلاعات
8گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دامپزشکیدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول16.500 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده دامپزشکیموجود نمی باشدموجود می باشد4پست الکترونیکی
این لیست
9دبیریدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10,600 لیرترکیاطلاعات
9گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیریدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10,600 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزش حسنعلی یوجلموجود نمی باشدموجود می باشد5پست الکترونیکی
این لیست
10دبیری پیش دبستانیدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10,600 لیرترکیاطلاعات
10گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری پیش دبستانیدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10,600 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزش حسنعلی یوجلموجود نمی باشدموجود می باشد5پست الکترونیکی
این لیست
11دبیری دانش آموزان استثناییدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10,600 لیرترکیاطلاعات
11گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری دانش آموزان استثناییدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10,600 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزش حسنعلی یوجلموجود نمی باشدموجود می باشد5پست الکترونیکی
این لیست
12دبیری ریاضی ابتداییدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10,600 لیرترکیاطلاعات
12گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری ریاضی ابتداییدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10,600 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزش حسنعلی یوجلموجود نمی باشدموجود می باشد5پست الکترونیکی
این لیست
13دبیری زبان آلمانی (آلمانی)دانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10,600 لیرآلمانیاطلاعات
13گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری زبان آلمانی (آلمانی)دانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10,600 لیرآلمانی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزش حسنعلی یوجلموجود می باشدموجود نمی باشد15پست الکترونیکی
این لیست
14دبیری زبان انگلیسیدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10,600 لیرانگلیسیاطلاعات
14گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری زبان انگلیسیدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10,600 لیرانگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزش حسنعلی یوجلموجود می باشدموجود نمی باشد20پست الکترونیکی
این لیست
15دبیری زبان ترکیدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10,600 لیرترکیاطلاعات
15گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری زبان ترکیدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10,600 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزش حسنعلی یوجلموجود نمی باشدموجود می باشد6پست الکترونیکی
این لیست
16دبیری زبان فرانسه (فرانسه)دانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10,600 لیرفرانسویاطلاعات
16گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری زبان فرانسه (فرانسه)دانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10,600 لیرفرانسوی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزش حسنعلی یوجلموجود می باشدموجود نمی باشد10پست الکترونیکی
این لیست
17دبیری علوم پایهدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10,600 لیرترکیاطلاعات
17گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری علوم پایهدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10,600 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزش حسنعلی یوجلموجود نمی باشدموجود می باشد5پست الکترونیکی
این لیست
18دبیری مطالعات اجتماعیدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10,600 لیرترکیاطلاعات
18گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری مطالعات اجتماعیدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10,600 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزش حسنعلی یوجلموجود نمی باشدموجود می باشد6پست الکترونیکی
این لیست
19راهنمایی و مشاوره روانشناسیدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10,600 لیرترکیاطلاعات
19گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

راهنمایی و مشاوره روانشناسیدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10,600 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزش حسنعلی یوجلموجود نمی باشدموجود می باشد5پست الکترونیکی
این لیست
20ژرونتولوژیدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10.600 لیرترکیاطلاعات
20گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

ژرونتولوژیدانشگاه استانبول - جراح پاشادانشگاه دولتیاستانبول10.600 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم بهداشتیموجود نمی باشدموجود می باشد3پست الکترونیکی
این لیست

فرم تماس