هدف ازتحصیل در ترکیه

گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی
1آماردانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا4591,5 لیرترکیاطلاعات
1گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آماردانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا4591,5 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده فنی - ادبیاتموجود نمی باشدموجود می باشد5پست الکترونیکی
این لیست
2اپرادانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا15295,5 لیرترکیاطلاعات
2گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

اپرادانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا15295,5 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
کنسرواتوار دولتیموجود نمی باشدموجود می باشد3پست الکترونیکی
این لیست
3اقتصاددانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا6210 لیرانگلیسیاطلاعات
3گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

اقتصاددانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا6210 لیرانگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده اقتصاد و علوم اداریيوجد است ( اجباری)موجود نمی باشد5پست الکترونیکی
این لیست
4اقتصاد سنجیدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا6210 لیرانگلیسیاطلاعات
4گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

اقتصاد سنجیدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا6210 لیرانگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده اقتصاد و علوم اداریيوجد است ( اجباری)موجود نمی باشد5پست الکترونیکی
این لیست
5اقتصاد کشاورزیدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا5478 لیرترکیاطلاعات
5گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

اقتصاد کشاورزیدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا5478 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده کشاورزیموجود نمی باشدموجود می باشد2پست الکترونیکی
این لیست
6الهیاتدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا3679,5 لیر%70 ترکی - %30 عربیاطلاعات
6گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

الهیاتدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا3679,5 لیر%70 ترکی - %30 عربی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده الهیاتموجود می باشد( اجباری)موجود می باشد20پست الکترونیکی
این لیست
7الهیاتدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا3679,5 لیر%70 ترکی - %30 عربیاطلاعات
7گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

الهیاتدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا3679,5 لیر%70 ترکی - %30 عربی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده الهیاتموجود می باشد( اجباری)موجود می باشد20پست الکترونیکی
این لیست
8امور مالیدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا4140 لیرانگلیسیاطلاعات
8گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

امور مالیدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا4140 لیرانگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده اقتصاد و علوم اداریيوجد است ( اجباری)موجود نمی باشد10پست الکترونیکی
این لیست
9امور مالیدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا4140 لیرترکیاطلاعات
9گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

امور مالیدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا4140 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده اقتصاد و علوم اداریموجود نمی باشدموجود می باشد10پست الکترونیکی
این لیست
10پرستاریدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا3679,5 لیرترکیاطلاعات
10گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

پرستاریدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا3679,5 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده پیراپزشکیموجود نمی باشدموجود می باشد5پست الکترونیکی
این لیست
11پزشکیدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا27853,5 لیرترکیاطلاعات
11گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

پزشکیدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا27853,5 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده پزشکیموجود نمی باشدموجود می باشد15پست الکترونیکی
این لیست
12پیانودانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا15295,5 لیرترکیاطلاعات
12گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

پیانودانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا15295,5 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
کنسرواتوار دولتیموجود نمی باشدموجود می باشد3پست الکترونیکی
این لیست
13تئاتردانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا15295,5 لیرترکیاطلاعات
13گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

تئاتردانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا15295,5 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
کنسرواتوار دولتیموجود نمی باشدموجود می باشد3پست الکترونیکی
این لیست
14حفاظت از گیاهاندانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا5478 لیرترکیاطلاعات
14گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

حفاظت از گیاهاندانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا5478 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده کشاورزیموجود نمی باشدموجود می باشد2پست الکترونیکی
این لیست
15حقوقدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا2511 لیرترکیاطلاعات
15گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

حقوقدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا2511 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده حقوقموجود نمی باشدموجود می باشد10پست الکترونیکی
این لیست
16خاک شناسی و پرورش گیاهاندانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا5478 لیرترکیاطلاعات
16گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

خاک شناسی و پرورش گیاهاندانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا5478 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده کشاورزیموجود نمی باشدموجود می باشد5پست الکترونیکی
این لیست
17داروسازیدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا10047 لیرترکیاطلاعات
17گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

داروسازیدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا10047 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده داروسازیموجود نمی باشدموجود می باشد10پست الکترونیکی
این لیست
18دامپزشکیدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا7645 لیرترکیاطلاعات
18گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دامپزشکیدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا7645 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده مهندسی جیهانموجود نمی باشدموجود می باشد2پست الکترونیکی
این لیست
19دبیری زبان آلمانیدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا3679,5 لیرترکیاطلاعات
19گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری زبان آلمانیدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا3679,5 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزشیيوجد است ( اجباری)موجود می باشد3پست الکترونیکی
این لیست
20دبیری زبان انگلیسیدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا3679,5 لیرترکیاطلاعات
20گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری زبان انگلیسیدانشگاه چوکوروادانشگاه دولتیآدانا3679,5 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزشیيوجد است ( اجباری)موجود می باشد10پست الکترونیکی
این لیست

فرم تماس