هدف ازتحصیل در ترکیه

گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی
1 آموزش ورزش و تربیت بدنیدانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر5.000 لیرترکیاطلاعات
1گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش ورزش و تربیت بدنیدانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر5.000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم ورزشی نجات هپکونموجود نمی باشدموجود می باشد40پست الکترونیکی
این لیست
2 اقتصاد کار و روابط صنعتیدانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر7300 لیرترکیاطلاعات
2گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

اقتصاد کار و روابط صنعتیدانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر7300 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده اقتصاد و علوم اداریموجود است ( اختیاری)موجود می باشد90پست الکترونیکی
این لیست
3 تجارت بین المللدانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر6000 لیرترکیاطلاعات
3گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

تجارت بین المللدانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر6000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده عالی علمی کاربردی سفری حصار فوزیه هپکونموجود نمی باشدموجود می باشد60پست الکترونیکی
این لیست
4 دامپزشکیدانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر12.000 لیرترکیاطلاعات
4گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دامپزشکیدانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر12.000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده دامپزشکیموجود نمی باشدموجود می باشد60پست الکترونیکی
این لیست
5 دبیری ابتداییدانشگاه دوکوز ماییسدانشگاه دولتیازمیر5000 لیرترکیاطلاعات
5گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری ابتداییدانشگاه دوکوز ماییسدانشگاه دولتیازمیر5000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزشی بوجاموجود نمی باشدموجود می باشد60پست الکترونیکی
این لیست
6 دبیری علوم اجتماعی دانشگاه دوکوز ماییسدانشگاه دولتیازمیر5000 لیرترکیاطلاعات
6گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری علوم اجتماعی دانشگاه دوکوز ماییسدانشگاه دولتیازمیر5000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزشی بوجاموجود نمی باشدموجود می باشد70پست الکترونیکی
این لیست
7 دبیری کامپیوتر و تکنولوژی های آموزشیدانشگاه دوکوز ماییسدانشگاه دولتیازمیر5000 لیرترکیاطلاعات
7گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری کامپیوتر و تکنولوژی های آموزشیدانشگاه دوکوز ماییسدانشگاه دولتیازمیر5000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزشی بوجاموجود است ( اختیاری)موجود می باشد20پست الکترونیکی
این لیست
8 مدیریت سیستم های اطلاعاتدانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر 5.000 لیرترکیاطلاعات
8گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

مدیریت سیستم های اطلاعاتدانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر 5.000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده اقتصاد و علوم اداریموجود است ( اختیاری)موجود می باشد80پست الکترونیکی
این لیست
9آشپزی و هنرهای آشپزی دانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر6000 لیرترکیاطلاعات
9گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آشپزی و هنرهای آشپزی دانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر6000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده گردشگری رها میدیلی فوچاموجود نمی باشدموجود می باشد55پست الکترونیکی
این لیست
10آشپزی و هنرهای آشپزی دانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر6000 لیرترکیاطلاعات
10گروهدانشگاهنوعشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آشپزی و هنرهای آشپزی دانشگاه دوکوز ایلولدانشگاه دولتیازمیر6000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده عالی علمی کاربردی سفری حصار فوزیه هپکونموجود نمی باشدموجود می باشد60پست الکترونیکی
این لیست

فرم تماس