هدف ازتحصیل در ترکیه

گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی
1آماردانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا6122 لیرترکیاطلاعات
1گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آماردانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا6122 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده فنیموجود نمی باشدموجود می باشد7پست الکترونیکی
این لیست
2آموزش مربیگریدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکیاطلاعات
2گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش مربیگریدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم ورزشیموجود نمی باشدموجود می باشد5پست الکترونیکی
این لیست
3آموزش موسیقیدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکیاطلاعات
3گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش موسیقیدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزش قاضیموجود نمی باشدموجود می باشد5پست الکترونیکی
این لیست
4آموزش ورزش و تربیت بدنیدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکیاطلاعات
4گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش ورزش و تربیت بدنیدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم ورزشیموجود نمی باشدموجود می باشد10پست الکترونیکی
این لیست
5آموزش هنردانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکیاطلاعات
5گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش هنردانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزش قاضیموجود نمی باشدموجود می باشد7پست الکترونیکی
این لیست
6پرستاریدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکیاطلاعات
6گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

پرستاریدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده پیراپزشکیموجود نمی باشدموجود می باشد10پست الکترونیکی
این لیست
7پزشکیدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا51993,2 لیرترکیاطلاعات
7گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

پزشکیدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا51993,2 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده پزشکیموجود نمی باشدموجود می باشد10پست الکترونیکی
این لیست
8پزشکیدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا51993,2 لیرانگلیسیاطلاعات
8گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

پزشکیدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا51993,2 لیرانگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده پزشکیيوجد است ( اجباری)موجود نمی باشد15پست الکترونیکی
این لیست
9تغذیه و رژیم درمانیدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکیاطلاعات
9گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

تغذیه و رژیم درمانیدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده پیراپزشکیموجود نمی باشدموجود می باشد10پست الکترونیکی
این لیست
10خدمات اجتماعیدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکیاطلاعات
10گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

خدمات اجتماعیدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده پیراپزشکیموجود نمی باشدموجود می باشد10پست الکترونیکی
این لیست
11داروسازیدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا18754,4 لیرترکیاطلاعات
11گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

داروسازیدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا18754,4 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده داروسازیموجود نمی باشدموجود می باشد10پست الکترونیکی
این لیست
12دبیری آموزش علومدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکیاطلاعات
12گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری آموزش علومدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزشی قاضیموجود نمی باشدموجود می باشد10پست الکترونیکی
این لیست
13دبیری آموزش های ویژهدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکیاطلاعات
13گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری آموزش های ویژهدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزشی قاضیموجود نمی باشدموجود می باشد7پست الکترونیکی
این لیست
14دبیری ابتداییدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکیاطلاعات
14گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری ابتداییدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزشی قاضیموجود نمی باشدموجود می باشد10پست الکترونیکی
این لیست
15دبیری تاریخدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکیاطلاعات
15گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری تاریخدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزشی قاضیموجود نمی باشدموجود می باشد7پست الکترونیکی
این لیست
16دبیری تکنولوژی و کامپیوتردانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکیاطلاعات
16گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری تکنولوژی و کامپیوتردانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزشی قاضیموجود نمی باشدموجود می باشد10پست الکترونیکی
این لیست
17دبیری جغرافیادانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکیاطلاعات
17گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری جغرافیادانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزشی قاضیموجود نمی باشدموجود می باشد7پست الکترونیکی
این لیست
18دبیری دوره پیش دبستانیدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکیاطلاعات
18گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری دوره پیش دبستانیدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزشی قاضیموجود نمی باشدموجود می باشد7پست الکترونیکی
این لیست
19دبیری ریاضیدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکیاطلاعات
19گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری ریاضیدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزشی قاضیموجود نمی باشدموجود می باشد7پست الکترونیکی
این لیست
20دبیری ریاضی دوره ابتداییدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکیاطلاعات
20گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری ریاضی دوره ابتداییدانشگاه قاضیدانشگاه دولتیآنکارا4906 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزشی قاضیموجود نمی باشدموجود می باشد7پست الکترونیکی
این لیست

فرم تماس