برنامه ریزی تحصیلی

گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف
1آموزش ابزاردانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ5478 لیرموجود نمی باشداطلاعات
1گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

آموزش ابزاردانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ5478 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
کنسرواتوار دولتی موسیقی ترکیهترکیالزامیالزامیپست الکترونیکی
این لیست
2اقتصاددانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4140 لیرموجود نمی باشداطلاعات
2گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

اقتصاددانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4140 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده اقتصاد و علوم اداریترکیالزامیالزامیپست الکترونیکی
این لیست
3اقتصاد کار و روابط صنعتیدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4140 لیرموجود نمی باشداطلاعات
3گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

اقتصاد کار و روابط صنعتیدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4140 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده اقتصاد و علوم اداریترکیالزامیالزامیپست الکترونیکی
این لیست
4اقتصاد کشاورزیدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ5478 لیرموجود نمی باشداطلاعات
4گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

اقتصاد کشاورزیدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ5478 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده کشاورزیترکیالزامیالزامیپست الکترونیکی
این لیست
5الهیاتدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4591,50 لیرموجود نمی باشداطلاعات
5گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

الهیاتدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4591,50 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده الهیات%70 ترکی - %30 عربیالزامیالزامیپست الکترونیکی
این لیست
6الهیاتدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4591,50 لیرموجود نمی باشداطلاعات
6گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

الهیاتدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4591,50 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده الهیات%70 ترکی - %30 عربیالزامیالزامیپست الکترونیکی
این لیست
7امور مالیدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4140 لیرموجود نمی باشداطلاعات
7گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

امور مالیدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4140 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده اقتصاد و علوم اداریترکیالزامیالزامیپست الکترونیکی
این لیست
8بیوتکنولوژی کشاورزیدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ5478 لیرموجود نمی باشداطلاعات
8گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

بیوتکنولوژی کشاورزیدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ5478 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده کشاورزیترکیالزامیالزامیپست الکترونیکی
این لیست
9پرستاریدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4140 لیرموجود نمی باشداطلاعات
9گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

پرستاریدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4140 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده عالی پیراپزشکیترکیالزامیالزامیپست الکترونیکی
این لیست
10پزشکیدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ27853,50 لیرموجود نمی باشداطلاعات
10گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

پزشکیدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ27853,50 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده پزشکیترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
11تاریخدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4591,50 لیرموجود نمی باشداطلاعات
11گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

تاریخدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4591,50 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده فنی - ادبیاتترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
12تغذیه و رژیم درمانیدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4140 لیرموجود نمی باشداطلاعات
12گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

تغذیه و رژیم درمانیدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4140 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده عالی پیراپزشکیترکیالزامیالزامیپست الکترونیکی
این لیست
13جامعه شناسیدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4591,50 لیرموجود نمی باشداطلاعات
13گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

جامعه شناسیدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4591,50 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده فنی - ادبیاتترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
14جغرافیادانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4591,50 لیرموجود نمی باشداطلاعات
14گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

جغرافیادانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4591,50 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده فنی - ادبیاتترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
15جغرافیادانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4591,50 لیرموجود نمی باشداطلاعات
15گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

جغرافیادانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4591,50 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده فنی - ادبیاتترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
16جغرافیادانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4591,50 لیرموجود نمی باشداطلاعات
16گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

جغرافیادانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4591,50 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده فنی - ادبیاتترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
17حفاظت از گیاهاندانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ5478 لیرموجود نمی باشداطلاعات
17گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

حفاظت از گیاهاندانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ5478 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده کشاورزیترکیالزامیالزامیپست الکترونیکی
این لیست
18حقوقدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ5478 لیرموجود نمی باشداطلاعات
18گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

حقوقدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ5478 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده حقوقترکیالزامیالزامیپست الکترونیکی
این لیست
19دامپزشکیدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ7645,50 لیرموجود نمی باشداطلاعات
19گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

دامپزشکیدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ7645,50 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده دامپزشکیترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
20دبیری ورزش و تربیت بدنیدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4140 لیرموجود نمی باشداطلاعات
20گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

دبیری ورزش و تربیت بدنیدانشگاه تکیرداغ نامیک کمالدانشگاه دولتیتکیرداغ4140 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
آموزش عالی ورزش و تربیت بدنیترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست

فرم تماس