هدف ازتحصیل در ترکیه

گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی
1(شبانه) مددکاری اجتماعیدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا3700 لیرترکیاطلاعات
1گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

(شبانه) مددکاری اجتماعیدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا3700 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعیموجود نمی باشديوجد است15پست الکترونیکی
این لیست
2آموزش مربیگریدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا3700 لیرترکیاطلاعات
2گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آموزش مربیگریدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا3700 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم ورزشیموجود نمی باشديوجد است5پست الکترونیکی
این لیست
3اقتصاددانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا4200 لیر70% ترکی-30% انگلیسیاطلاعات
3گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

اقتصاددانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا4200 لیر70% ترکی-30% انگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده اقتصاد و علوم اداریيوجد استيوجد است10پست الکترونیکی
این لیست
4اقتصاد کار و روابط صنعتیدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا4200 لیرترکیاطلاعات
4گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

اقتصاد کار و روابط صنعتیدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا4200 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده اقتصاد و علوم اداریموجود نمی باشديوجد است10پست الکترونیکی
این لیست
5پرستاریدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا3700 لیرترکیاطلاعات
5گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

پرستاریدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا3700 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم بهداشت و درمانموجود نمی باشديوجد است5پست الکترونیکی
این لیست
6تجارت و دارایی بین المللیدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا4200 لیرترکیاطلاعات
6گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

تجارت و دارایی بین المللیدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا4200 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده اقتصاد و علوم اداریموجود نمی باشديوجد است10پست الکترونیکی
این لیست
7تفریحدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا3700 لیرترکیاطلاعات
7گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

تفریحدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا3700 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم ورزشیموجود نمی باشديوجد است5پست الکترونیکی
این لیست
8حقوقدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا4200 لیرترکیاطلاعات
8گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

حقوقدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا4200 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده حقوقموجود نمی باشديوجد است20پست الکترونیکی
این لیست
9روابط بین المللدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا8300 لیرانگلیسیاطلاعات
9گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

روابط بین المللدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا8300 لیرانگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده اقتصاد و علوم اداریيوجد استموجود نمی باشد15پست الکترونیکی
این لیست
10طراحی گرافیکدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا6900 لیرترکیاطلاعات
10گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

طراحی گرافیکدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا6900 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده هنر و طراحیموجود نمی باشديوجد است5پست الکترونیکی
این لیست
11علوم اسلامیدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا5600 لیرعربیاطلاعات
11گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

علوم اسلامیدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا5600 لیرعربی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم اسلامیيوجد استموجود نمی باشد10پست الکترونیکی
این لیست
12علوم اسلامیدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا3700 لیرترکیاطلاعات
12گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

علوم اسلامیدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا3700 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم اسلامیموجود نمی باشديوجد است10پست الکترونیکی
این لیست
13فیزیوتراپی و توانبخشیدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا3700 لیرترکیاطلاعات
13گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

فیزیوتراپی و توانبخشیدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا3700 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم بهداشت و درمانموجود نمی باشديوجد است5پست الکترونیکی
این لیست
14مددکاری اجتماعیدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا3700 لیرترکیاطلاعات
14گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

مددکاری اجتماعیدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا3700 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعیموجود نمی باشديوجد است15پست الکترونیکی
این لیست
15مدیریتدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا8300 لیرانگلیسیاطلاعات
15گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

مدیریتدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا8300 لیرانگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده اقتصاد و علوم اداریيوجد استموجود نمی باشد10پست الکترونیکی
این لیست
16مدیریتدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا4200 لیرترکیاطلاعات
16گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

مدیریتدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا4200 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده اقتصاد و علوم اداریموجود نمی باشديوجد است10پست الکترونیکی
این لیست
17مدیریت دولتی و علوم سیاسیدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا4200 لیرترکیاطلاعات
17گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

مدیریت دولتی و علوم سیاسیدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا4200 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده اقتصاد و علوم اداریموجود نمی باشديوجد است10پست الکترونیکی
این لیست
18مدیریت ورزشیدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا3700 لیرترکیاطلاعات
18گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

مدیریت ورزشیدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا3700 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم ورزشیموجود نمی باشديوجد است5پست الکترونیکی
این لیست
19معماری داخلیدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا6900 لیرترکیاطلاعات
19گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

معماری داخلیدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا6900 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده هنر و طراحیموجود نمی باشديوجد است5پست الکترونیکی
این لیست
20مهندسی برق و الکترونیکدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا5500 لیرترکیاطلاعات
20گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

مهندسی برق و الکترونیکدانشگاه یالووادانشگاه دولتییالووا5500 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده مهندسیموجود نمی باشديوجد است10پست الکترونیکی
این لیست

فرم تماس