هدف ازتحصیل در ترکیه

گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی
1آهنگسازی و تئوری موسیقیدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا84000 لیرترکیاطلاعات
1گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

آهنگسازی و تئوری موسیقیدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا84000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
کنسرواتوارموجود نمی باشدموجود می باشد3پست الکترونیکی
این لیست
2اپرادانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا84000 لیرترکیاطلاعات
2گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

اپرادانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا84000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
کنسرواتوارموجود نمی باشدموجود می باشد7پست الکترونیکی
این لیست
3ادبیات و فرهنگ امریکاییدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیرانگلیسیاطلاعات
3گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

ادبیات و فرهنگ امریکاییدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیرانگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده فنی و ادبیاتيوجد است (اجباری)موجود نمی باشد20پست الکترونیکی
این لیست
4اقتصاددانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیرترکیاطلاعات
4گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

اقتصاددانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده اقتصاد و امور اداریموجود نمی باشدموجود می باشد15پست الکترونیکی
این لیست
5اقتصاددانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیرانگلیسیاطلاعات
5گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

اقتصاددانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیرانگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده اقتصاد و امور اداریيوجد است (اجباری)موجود نمی باشد22پست الکترونیکی
این لیست
6بانکداری و تامین مالی بین المللیدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیرترکیاطلاعات
6گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

بانکداری و تامین مالی بین المللیدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم تجارتموجود نمی باشدموجود می باشد12پست الکترونیکی
این لیست
7بیمهدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیرترکیاطلاعات
7گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

بیمهدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم تجارتموجود نمی باشدموجود می باشد17پست الکترونیکی
این لیست
8پرستاریدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیرترکیاطلاعات
8گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

پرستاریدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم بهداشتیموجود نمی باشدموجود می باشد30پست الکترونیکی
این لیست
9پزشکیدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا140000 لیرترکیاطلاعات
9گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

پزشکیدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا140000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده پزشکیموجود نمی باشدموجود می باشد20پست الکترونیکی
این لیست
10پزشکیدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا140000 لیرانگلیسیاطلاعات
10گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

پزشکیدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا140000 لیرانگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده پزشکیيوجد است (اجباری)موجود نمی باشد15پست الکترونیکی
این لیست
11پویانمایی و انیمیشندانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیرترکیاطلاعات
11گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

پویانمایی و انیمیشندانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده هنرهای زیبا، طراحی و معماریموجود نمی باشدموجود می باشد30پست الکترونیکی
این لیست
12پیانو، چنگ، گیتاردانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا84000 لیرترکیاطلاعات
12گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

پیانو، چنگ، گیتاردانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا84000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
کنسرواتوارموجود نمی باشدموجود می باشد2پست الکترونیکی
این لیست
13تجارت و تأمین مالی بین المللیدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیر70% ترکی-30% انگلیسیاطلاعات
13گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

تجارت و تأمین مالی بین المللیدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیر70% ترکی-30% انگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم تجارتموجود نمی باشدموجود می باشد22پست الکترونیکی
این لیست
14تغذیه و رژیم درمانیدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیرترکیاطلاعات
14گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

تغذیه و رژیم درمانیدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم بهداشتیموجود نمی باشدموجود می باشد32پست الکترونیکی
این لیست
15جامعه شناسیدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیرترکیاطلاعات
15گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

جامعه شناسیدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم و ادبیاتموجود نمی باشدموجود می باشد10پست الکترونیکی
این لیست
16جامعه شناسیدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیرانگلیسیاطلاعات
16گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

جامعه شناسیدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیرانگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم و ادبیاتيوجد است (اجباری)موجود نمی باشد7پست الکترونیکی
این لیست
17جهانگردی و هتلداریدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیرترکیاطلاعات
17گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

جهانگردی و هتلداریدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده علوم تجارتموجود نمی باشدموجود می باشد10پست الکترونیکی
این لیست
18حقوقدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا105000 لیر70% ترکی-30% انگلیسیاطلاعات
18گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

حقوقدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا105000 لیر70% ترکی-30% انگلیسی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده حقوقيوجد است (اجباری)موجود می باشد100پست الکترونیکی
این لیست
19داروسازیدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا120000 لیرترکیاطلاعات
19گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

داروسازیدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا120000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده داروسازیموجود نمی باشدموجود می باشد15پست الکترونیکی
این لیست
20دبیری ابتداییدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیرترکیاطلاعات
20گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانهزبان آموزشی

بستن صفحه

دبیری ابتداییدانشگاه باشکنتدانشگاه خصوصیآنکارا98000 لیرترکی
دانشکدهدوره زبان انگلیسیدوره زبان ترکیسهمیهچاپ
این لیست
دانشکده آموزشیموجود نمی باشدموجود می باشد25پست الکترونیکی
این لیست

فرم تماس