برنامه ریزی تحصیلی

گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف
1آهنگسازی و تئوری موسیقیدانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا108000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
1گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

آهنگسازی و تئوری موسیقیدانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا108000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
کنسرواتوارترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
2اپرادانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا108000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
2گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

اپرادانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا108000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
کنسرواتوارترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
3ادبیات و فرهنگ امریکایی (انگلیسی)دانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
3گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

ادبیات و فرهنگ امریکایی (انگلیسی)دانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده فنی و ادبیاتانگلیسیموجود نمی باشدالزامیپست الکترونیکی
این لیست
4اقتصاددانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
4گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

اقتصاددانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده اقتصاد و امور اداریترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
5اقتصاد (انگلیسی)دانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
5گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

اقتصاد (انگلیسی)دانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده اقتصاد و امور اداریانگلیسیموجود نمی باشدالزامیپست الکترونیکی
این لیست
6بانکداری و تامین مالی بین المللیدانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
6گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

بانکداری و تامین مالی بین المللیدانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده علوم تجارتترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
7بیمهدانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
7گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

بیمهدانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده علوم تجارتترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
8پرستاریدانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
8گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

پرستاریدانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده علوم بهداشتیترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
9پزشکیدانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا180000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
9گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

پزشکیدانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا180000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده پزشکیترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
10پزشکی (انگلیسی)دانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا180000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
10گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

پزشکی (انگلیسی)دانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا180000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده پزشکیانگلیسیموجود نمی باشدالزامیپست الکترونیکی
این لیست
11پویانمایی و انیمیشندانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
11گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

پویانمایی و انیمیشندانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده هنرهای زیبا، طراحی و معماریترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
12پیانو، چنگ، گیتاردانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا108000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
12گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

پیانو، چنگ، گیتاردانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا108000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
کنسرواتوارترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
13تجارت و تأمین مالی بین المللی (70% ترکی-30% انگلیسی)دانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
13گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

تجارت و تأمین مالی بین المللی (70% ترکی-30% انگلیسی)دانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده علوم تجارت70% ترکی-30% انگلیسیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
14تغذیه و رژیم درمانیدانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
14گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

تغذیه و رژیم درمانیدانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده علوم بهداشتیترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
15جامعه شناسیدانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
15گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

جامعه شناسیدانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده علوم و ادبیاتترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
16جامعه شناسی (انگلیسی)دانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
16گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

جامعه شناسی (انگلیسی)دانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده علوم و ادبیاتانگلیسیموجود نمی باشدالزامیپست الکترونیکی
این لیست
17جهانگردی و هتلداریدانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
17گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

جهانگردی و هتلداریدانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده علوم تجارتترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
18حقوق (70% ترکی-30% انگلیسی)دانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا132000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
18گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

حقوق (70% ترکی-30% انگلیسی)دانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا132000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده حقوق70% ترکی-30% انگلیسیالزامیالزامیپست الکترونیکی
این لیست
19داروسازیدانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا160000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
19گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

داروسازیدانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا160000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده داروسازیترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست
20دبیری ابتداییدانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشداطلاعات
20گروهدانشگاهنوع دانشگاهشهرشهریه سالانههزینه های تحصیل با تخفیف

بستن صفحه

دبیری ابتداییدانشگاه باشکنتخصوصیآنکارا126000 لیرموجود نمی باشد
دانشکدهزبان آموزشیدوره زبان ترکیدوره زبان انگلیسیچاپ
این لیست
دانشکده آموزشیترکیالزامیموجود نمی باشدپست الکترونیکی
این لیست

فرم تماس