برنامه بورسیه تحصیلی موفقیت چیست؟

برنامه بورسیه تحصیلی موفقیت برنامه ای است که به طور خاص برای دانشجویانی در نظر گرفته شده که با شرایط خود تحصیل می کنند و عملکرد دانشگاهی برجسته ای را نشان داده اند. برنامه بورسیه تحصیلی موفقیت تنها حقوق ماهانه را پوشش می دهد.
مشاهده بیشتر

فرم تماس