دانشجویانی که برای مصاحبه بورسیه تحصیلی ترکیه اجازه کسب می کنند ، مصاحبه کجا و چگونه صورت می پذیرد ؟

دانشجویانی که برای مصاحبه بورسیه تحصیلی ترکیه اجازه کسب می کنند در سفارتخانه ها و نمایندگی های ترکیه به صورت رو در رو انجام می پزیرد. در کشورهایی که کشور ترکیه سفارتخانه و یا نمایندگی ندارد با استفاده از ابزارهای ارتباطی .

روز خوبی برای شما آرزومندیم.
مشاهده بیشتر

فرم تماس