آیا با ازدواج با شهروندان ترکیه می توان شهروندی اخذ کرد ؟

فرد خارجی که با یک شهروند ترکیه ازدواج می کند ، نمی تواند مستقیما شهروند ترکیه شود. به همین منظور ، ازدواج وی باید حداقل 3 سال با یک شهروند ترکیه ادامه یابد. اتباع خارجی که این شرایط را رعایت کردند می توانند برای اخذ تابعیت ترکیه اقدام کنند.شرط زندگی در محیط خانواده و شرط انجام هیچگونه فعالیتی ناسازگار با محیط خانواده و شرط عدم وجود خطر برای امنیت ملی و نظم عمومی لازم است. اگر همسر ، که شهروند ترکیه است ، پس از درخواست ، درگذشت ، روند ادامه خواهد یافت .
مشاهده بیشتر

فرم تماس