مراحل ارزیابی و فرآیند انتخاب برنامه های بورسیه تحصیلی در ترکیه به چه صورت می باشد؟

با سلام
مراحل ارزیابی و فرآیند انتخاب برنامه های بورسیه تحصیلی در ترکیه ارزیابی اولیه، حذف نهایی، مصاحبه و مراحل انتخاب می باشد.
مشاهده بیشتر

فرم تماس