مهاجرت نامنظم چیست؟

مهاجرت نامنظم؛ ورود غیرقانونی به یک کشور ، اقامت غیرقانونی در یک کشور یا ورود و عدم خروج در دوره قانونی می باشد. مهاجرت نامنظم را می بایست از لحاظ کشورهای هدف ،ترانزیت و کشور مبدا به طور جداگانه ارزیابی کرد. مهاجرت نامنظم؛
- در مورد کشورهای هدف؛ اشخاصی که به طور غیرقانونی به کشوری آمده اند یا بیش از دوره قانونی اقامت داشته اند ،
- در مورد کشورهای مبدا؛ افرادی که از مرزهای کشور با رعایت نکردن مراحل لازم هنگام خروج از کشور عبور می کنند ،
- در مورد کشورهای ترانزیت این شامل افرادی است که به طور قانونی یا غیرقانونی وارد کشور می شوند تا از کشورهای مبدأ به کشور مقصد برسند و از این کشور به عنوان یک کشور ترانزیت استفاده کرده و از مرز خارج شوند.
مشاهده بیشتر

فرم تماس