در دانشگاه های ترکیه معمولا کدام آزمون ها برگزار می شود ؟

امتحاناتی که به طور کلی در دانشگاه های ترکیه برگزار می شود میان ترم ، نهایی و جبرانی می باشد .
به امتحاناتی که معمولا در اواسط ترم برگزار می گردد و تاثير بسزايي در معدل دارند میان ترم می گویند. نمرات اخذ شده از آزمون میان ترم و نمرات دریافت شده در طول ترم جمع می شوند. این نمره در پایان ترم بر نمره ای که توسط اساتید یا بخش مربوطه تعیین می شود تأثیر می گذارد. امتحانات برگزار شده در پایان ترم که بیشترین تأثیر را بر معدل دارد ، امتحانات نهایی نامیده می شوند. در برخی از دانشگاه در ترکیه، با توجه به نتایج امتحان نهایی ، دانشجویانی که نمرات کافی برای قبولی در دوره را کسب نمی کنند ، می توانند در امتحان جبرانی شرکت کنند.
مشاهده بیشتر

فرم تماس