اهداف نهاد وام و خوابگاههای آموزش عالی چیست؟

هدف نهاد وام و خوابگاههای آموزش عالی ؛ ساخت و بهره برداری از خوابگاه ها برای دانشجویان خارجی و ترک مشغول به تحصیل و ارائه کمکهای تغذیه ای می باشد. برای کمک به پیشرفت مادی و معنوی فعالیتهای آموزشی ، اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی. همچنین ارائه وام یا بورسیه تحصیلی به دانشجویان آموزش عالی جهت تسهیل در آموزش عالی آنها.
مشاهده بیشتر

فرم تماس