در صورت تغییر گروه، دانشکده و دانشگاه ؛ دانشجویان خارجی در حال تحصیل در ترکیه چه کاری باید انجام دهند؟

دانشجویان بین المللی که در ترکیه تحصیل می کنند می توانند بنا به درخواست ، دانشگاه ، دانشکده یا گروه خود را تغییر دهند. در صورت انتقال به دانشگاه دیگری در استان خود ، باید ظرف 20 روز به اداره کل مدیریت مهاجرت گزارش دهند. با این حال ، آنها می بایست دانشکده و گروه خود را بدون هیچ گونه وقفه ای در وضعیت دانشجویی خود تغییر دهند. اگر از دانشگاه استان خود به دانشگاه دیگری منتقل شوند ، باید ظرف 10 روز به اداره کل مدیریت مهاجرت گزارش دهند.
مشاهده بیشتر

فرم تماس