مدت زمان اجازه اقامت ارائه شده به دانشجویان بین المللی در حال تحصیل در ترکیه چقدر می باشد؟

دانشجویان بین المللی که در ترکیه تحصیل می کنند می توانند به اندازه طول دوره تحصیل اجازه اقامت بگیرند. مدت زمان اقامت دانشجویان بین المللی که دوره تحصیل آنها کمتر از 1 سال است بیش از دوره تحصیل نمی باشد.
مشاهده بیشتر

فرم تماس