به طور کلی دانشجویان دانشگاه های ترکیه از کدام خوابگاه ها بهره مند می شوند ؟

خوابگاه هایی که دانشجویان دانشگاه به طور کلی از آن بهره مند می شوند خوابگاه های دولتی و خوابگاه های خصوصی هستند. جدای از اینها ، برخی دانشگاه ها نیز به منظور ارائه خدمات اقامتی به دانشجویان خود ، در ساختمانهای خود دارای خوابگاه هستند.
مشاهده بیشتر

فرم تماس