چه کسانی می توانند تقاضای اجازه کار در ترکیه داشته باشند ؟

اتباع خارجی که در زمان تقاضا حداقل 6 ماه اجازه اقامت معتبر دارند یا کارفرمایان می توانند درخواست اجازه کار دهند. شخص برای تکمیل تقاضا مکلف به مراجعه به سفارت جمهوری ترکیه نمی باشد.در کشور ترکیه دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، فوق لیسانس و دکترا می تواند با گرفتن اجازه کار کار کند. با این وجود حق اخذ اجازه کار برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی پس از سال اول آغاز می شود.
مشاهده بیشتر

فرم تماس