آیا در صورت تاهل دو فرد خارجی با هم در ترکیه، می توانند برای اقامت خانوادگی درخواست دهند؟

Embed
برای درخواست اجازه اقامت خانواده ، فرد خارجی که ازدواج کرده باید حداقل یک سال در ترکیه به صورت قانونی با اجازه اقامت بماند یا اجازه کار داشته باشد. یکی از این دو نیز می بایست تحت کفالت دیگری باشد. بنابراین ، اجازه اقامت خانواده همزمان برای هر دو صادر نمی شود.
مشاهده بیشتر

فرم تماس